Архив по дням: 20 августа, 2020

Жижара

МахIаммадлул душ ХIандаева Ххадижат Къашавай бивкIун хъун хlалгу къавхьуну августрал арулунний жуятува лавгунни 1-мур...

Гьуртту хьияра

Му программа хIадур дурну дур зунттал кIанттурдал социал-экономикалул тагьар ххуй-хъин дуван, агьалинал ахIвал къулай...