Архив по дням: 16 августа, 2020

Ххари хьуру жугу

Дагъусттаннал миллатир­ттал журналистикалул ттиркьюкьал чарслувусса ца бирлиант бур ПатIимат Рамазанова. Ххари хьуру жугу Москавуллал...

Багъирдал Дагъусттан

Вай гьантрай ДР-лул Шяраваллил хозяйствалул ва бакI­лахъиялул министерствалий хьусса батIаврий ххал бивгьунни Дагъусттаннай багъру...