ЦIуллу-сагъшивруцIунсса маслихIатру

НицIащалсса халкьуннал даруртту

Лахъи ларгсса тонзилит

Халкьуннал медициналуву лахъи ларгсса тонзилит хъин дуллан бикIай прополисрай. 30 гр. прополисрайн дутIайссар 96 градусрал спирт­рал 100 мл. (бачIистакан), гьантлун 2-3 хъюлчу дуллай нюжмардийгу диртун, дигьай­ссар 4 къат дурсса кисайравух ва паммалувух. Ца бутIа хьусса экстратрал хIала дайссар 2 бутIа глицериндалущал, ягу цIулитул аьгъу­шиврущал. Гьарца кьини ва аьгъу­шиврий аьгъу байссар кьакьари (2 нюжмардий).
-БачIи стакан малиналул ялун бутIин ца стакан щаращи­сса щинал, 10-15 минутIрава гивун хIала дан ца хъунна къуса ницIал, хIачIаван стакандалул 4 бутIул ца бутIа.

Грипп

Гриппрал къашавайнан бюхъайссаксса ччя-ччяни хIачIлан аьркинссар кIирисса чяй лимондалущал ягу малиналул мураппалухун, мукунна хIачIлан аьркинссар гъилисса накI ца хъунна къуса ницIалгу хIала дурну.
-Хъинссар ххюнххуматIив, кьакьари вилаглан чимусул сок­равух (1:1) ницI хIала дурну, ссятрай цал, ягу ца стакан гъилисса, щаралархъсса щинавун чяйлул къуса дачIисса цIил ва 4 кIунтI 5% йодрал бувтIусса щинай.
-МарцI бувсса лаччи буккан бан мюрщисса ккутIру дусса теркалийх, хIала бан (1:1) ницIащал, уттубишин хьхьичI 1 хъунна къуса гъилисса щин ялун хIачIлай канан.

Чахоткалиясса халкьуннал дарув

Чахоткалул къашавайсса инсаннал организмалуву чIявуну кальций биял хъанан къабикIайссар. Дукиялущал бувкIмур кальций организмалул ххуйну лялиян байссар. Кальцийлул настойка ягу кальциумит хIадур дайссар укун:
10 лимон, 6 ккунук, 1230 -1640 гр. ницIал (липовый мед), коньяк­рал 3-4 стакан.
6 ккунук щаллусса, уттигъаннусса бишайссар банкалуву (ми бикIан аьркинссар чара бакъа кIяласса ккирттаращал­сса). Лимоннава сок дуккан дурну дутIайссар ккунуккирттал ялун. Банка думунищал дишайссар дюхлулсса, кьавкьсса, цIансса кIанттай. Банка ялун кисайгу дуртун, кIюласса чагъарунний цIакь дайссар, 6-8 гьантлува ккунуккирттал ялувсса ккири ба­ссайссар. НицI чан­сса гъили лаган дурну (хьюму дурну) дутIайссар банкалувун. Яла дутIайссар коньякгу. БутIин аьркинссар дарув чара бакъа цIансса шушлувун, ядан дюхлулсса кIанттай, чаннал кальций бяххан байссар. Канан аьркинссар 1 десертрал къуса гьантлун шамийлла, дукра дуркуну махъ.
-Ялагу гьутрурдал къашавайсса инсаннал чIярусса канан аьркинссар ахъулсса ва аьгъушиву. Ца-ца чIумал (къашавай акъаманалгу) инсаннал чурххайх дичай мюрщисса тIинхьру, цирдагу хъинну ччуччисса. Инсаннал чурххайх укунсса тIинхьру дичирча, миннул бусласиссар чурххаву кальций биял хъанай бакъашиву.
Кальциумитрал 2 гьантлул дянив тIинхьругу духлаган дай­ссар, ччуччавугу дакъа шайссар: доза гава гари.
-2-3 нюжмардува ва дарув зия шайссар, гай экьи бувтIуну цIусса бан аьркинссар.

Читайте также: