Ххишала хьунтIий дур инсантурансса къулайшиннарду

Гьашинусса шинал ЦIуминалийсса ЦIуссалакрал райондалий, «Мой Дагестан – Моя комфортная среда» т1исса программалул лагрулий,

ЦIуссалакрал ва ЦIуссаккуллал шяраваллаву инсантал бигьалагайсса кIанттурду буллай байбивхьуну бур. Республикалий ва программа иширайну зузи дурну махъ, агьалинан тамансса къулайшиннарду ххишала хьунни.


Ва программалийн бувну, ЦIуссаккуллал шяраву буллай бур сквер, ЦIуссалакралмур шяравугу буллай байбивхьуну бур ххаллилсса парк.
ЦIуссаккуллал шяраву чялишну най дур сквер буллалисса давуртту. Вай давуртту дан бакIрайн ларсун дур ООО «МАК» т1исса строительствалул идаралул.

Республикалул ва райондалул бюджетрава сквер бансса давурттан итадаркьуну дур 2 млн. къурушрая лирчусса арцу. Пикрилий бур ва зурул ахирданийнин сквер бувну къуртал бан. Скверданий бикIантIий бур мюрщи оьрчIансса ва жагьилтурансса площадкарду, хъуниминнан бигьалаган, щябикIансса беседкартту.
ЦIуссаккуллал шяраваллил бакIчи Баграт МахIаммадов жяматрал цIания барчаллагь тIий ур проектрал сиптачи хьусса ва вай давурттацIун кабакьу буллалисса Республикалул БакIчи Владимир Васильевлухь.

ХIадур бувссар
Имара Саидовал

Читайте также: