Хаварду – кутIану

Дагъусттанлувнал савлугъран

Белоруссиянаву, Тархъаншиврул кьинилул ва фашистътурал чапхунчитураща Белоруссия ххассал бувну 76 шин шаврин хасну, Рогачев шагьрулийсса

Бюхттулшиврул КургандалучIа хьунни Совет Союзрал Виричу, дагъусттанлув, Рогачевуллал райондалул бусравсса гражданин Эльмурза Жумагуловлул савлугъран­сса митинг.
Муний гьурттушинна дурунни райондалул каялувшиндарал, райондалул депутатътурал советрал, цаймигу идарарттал ва суккушиннардал вакилтурал.

— Культура ва аьдатру хьхьичIуннай давриха зузи­сса «Дагъусттаннал уздантал» тIисса Дагъусттаннал региондалул жяматийсса организациялул советрал председатель, «Беларусь – Дагъусттан: рувхIанийсса маччашиву» тIисса цIанилусса дунияллул халкьуннал гуманитар проектрал каялувчи Каримхан Оьмахановлул сипталийн бувну, Рогачев шагьрулул Вир­ттаврал Аллеялий тIитIлай буру Совет Союзрал Виричу Эльмурза Жумагуловлунсса аьпалул лишан, — увкунни райондалул исполкомрал председатель Виталий Сушкол.
Махъру лавхъун мукьах хьун­ни виричусса танкистнан цIа кусса мемориал тIитIлатIисса шадлугъ.

«Цифрардал культура»

«Цифрардал культура» тIисса проектрал лагрулий П. ХIамзатовал цIанийсса Изобразительный искусствардал музейраву дуллай бур экспонатирттал оцифровкар­ттал даву. Миннул ялтту буккан вай гьантрай музейравун бувкIунни ДР-лул культуралул министр Зарема Буттаева. Министрнахь бувсунни уттинин музейрал экспонатирттава 18 % лав­сшиву госкаталограйн. Ва даву, пландалийн бувну, щаллу хьун аьркинссар 2025-ку шинал. СмартфоннацIунсса хасъсса приложениелийн ва сайтрайн бувну ччима тамашачинаща бюхъантIиссар музейрал экспонатру ккаккан, интерактив экскурсия буван.

Библиотекалул буккултрангу – онлайн-режим

Лавгсса зурул ахирдания тIайла хьуну, Р. ХIамза­товлул цIанийсса Национал библиотекалул буккултраща бюхълай бур цанма аьркинсса луттирдал щаллушинна онлайн-режимрай дуван. Яни, шаппату кьатIув къабувккун, манзилданийва цанма аьркинсса луттирдалсса буван.
Аьркинсса лу заказ баншиврул @bibIioteka05 сайтрайсса виртуал справочный къуллугърал форматрай запрос дуван аьркинссар.
Библиотекалува лавсъсса лу ккаккан дурсса чIумуй буккин къавхьуну, му чIун лахъи дуван ччарча, оьвчин аьркинссар 8-928-058-02-52 номерданий ягу чичин ва электрон почталийн: abo@Iib05.ru.
Роспотребнадзорданул тIалавшиндарайн бувну, ца бу­ккул ишла бувсса луттирду цаманал канихьхьун булун бучIиссар 5 гьантлувун, чара бакъа аьркинсса «карантиндалул давурттугу» дурну махъ.

Ахъвазандалул байран

Республикалул Халкьуннал творчествалул къатлул хIадур дурну, уттигъанну жулла республикалий хьунни «Ахъвазандалул байран» тIисса Халкьуннал культуралул фестиваль.
ХьхьичIра-хьхьичI жучIара ва фестиваль хьуссар 2015-ку шинал Кикуни шяраву.
Ва ххуллухмур фестивальданий гьуртту хьунни УнцIукIуллал ва Щаржавуллал культуралул отделлал зузалт.

ХьхьичIра ахъвазан батIаву шайсса диркIссар хъинну тя­хъану, байрандалул журалий. Бу­ттал буттахъал аьдатругу дакIнийн дирчуну, «Гергебиль» цIанилусса фольклорданул къавтIаврил ансамбльдануща ва кIирагу райондалул культуралул зузалтраща бювхъунни бавтIми байрандалул тагьарданин кIункIу буван, дакIру тяхъа дуккан дан.

«Зунттал чIурду»

Уттигъанну хьунни халкьуннал балайрду щаллу буллалиминнал «Зунттал чIурду» тIисса Республикалул ХVIII фестиваль. Му хьунни манзилданий. Фестивальданий республикалул цайми районнавух хIала-гьурттушинна дунни Лакрал ва Ккуллал районнаясса балайчитуралгу.
ХьхьичIсса шиннардий, цIакь хьусса аьдатрайн бувну, ва фестиваль Лаващиял райондалийя дувайсса. Ва ххуллухмур фестивальданул сакиншиндаралссагу ДР-лул Культуралул министерствалущал ва Республикалул Халкьуннал творчествалул къатлущал архIал бунни Лаващиял райондалул Культуралул управлениялул.

ХIадур бувссар
Бадрижамал Аьлиевал

Читайте также: