ТIабиаьтрахь гъарал чIа тIий

ЧIяйннал шяраву гъарал чIа тIий

Зунттаву яхъанахъисса инсантурал оьрму бавхIуну бур хъу-лухччинуха ва ятту-гъаттараха зий дуланмагъ дуллалаврицIун. Мунияту хъуннасса хъар дагьай тIабиаьтрайн: цилла чIумал гъарал лачIаву, баргъ битаву, марххала баву аьркинну дикIай.


ХIакьинунингу зунттаву яхьуну дур тIабиаьтрахь цанна аьркинмур чIа учайсса аьдатру-эбадатру. Гьай-гьай, вай цирдагу дархIуну дур инсан муданагу тIабиаьтрайн вихну икIаврицIун, бакIлахъия зия къахьунсса дузалшиву дуванссар тIутIаврицIун. Гьашину, июньдалул кьунния июльданул урчIуннийнин гъарал дакъа, диялсса къурагьшиву хьунни.

ТIабиаьтрахь гъарал чIа тIисса эбадат дунни ЧIяйннал шяраву. Мунил сиптачинугу бия шяраваллил Культуралул къатлул хъунмур Алхасова СалихIат. Зунттавун лавгун, Аьбдуллаев Арсен бувну увкIун ия ссиллукь. Гай чIивисса оьрчIал, Кьурбанов Максимлул, бакIрайх лавххун, оьрчIай «силлукьул кьяца» бувну, ганал хьхьичIух щин рутIлай, шяраваллил кIичIирттавух був­ккуна. Бивчуну бия хьхьа­хьхьаригу. Гайгу хьунаавкьунайх бачIлай бия. Шиккува бусан, вайннащал най бия, дуаьрттугу ккалай СутIаева ПатIимат ва цаймигу шяраваллил инсантал.

Буниялагу, хъиривмур кьини хъуннасса хIаллай дакъахьурчагу, ларчIуна гъарал. Муния махъ, щяйтIаннун къабаяннав, ахттайннин баргъ бивтун, ахттая махъ гъараллу лачIлай дур Ла­ккуй. Дирхьунссар цаппара дуаьртту ЗанначIан.

Читайте также: