АхъницIунсса маслихIатру

Колорадуллал  гъангъаратIи –
нувщул душман

Дургьумунийн ца яла хъунмур зарал-зиян, хаснува нувщуйн, биян бувай колорадуллал гъангъаратIул. Ттучаннай бахлахисса хIадурнасса, амма инсаннал цIуллу-сагъшиврунгу зарал­сса, загьрулух арцу харж къадуллай, гъангъаратIуйн къаршину ишла дурну хъинни жула канилу думур.
Ларал ца стакан ва тIаннул луххал ца стакан бадралувун бивчуну, ялун кIирисса щингу дуртIуну, ххуйну хIалагу дурну, цаппарасса ссятурдий дитан аьркинссар. Диргьуну, янна шюшай ссахIвандалул ца хъун къусагу хIала дурну, вай щин пурх учара нувщул къатIрайн. Укун­сса журалул даву дуван аьркин­ссар кьаркьсса ва марч ба­къасса кьини. Укунсса щиная яла-яла кумаг хьунтIиссар колорадуллал гъангъаратIул оьрчIру духлаган давриву.

* * *
Биялну хъуни хьусса колорадуллал гъангъаратIив бат буван кумаг хьунтIиссар, ларал 400 грамм, яргсса 10 ятIул перец, лаччул чIапIал 100 грамм ва 100 грамм чистотелданул хIала дурну, ялун кIирисса щинал 10 литIрагу дуртIуну, дачIи кьинигу диртун, диргьуну, нувщул къатIрайн дуртIусса щиная.

* * *
Нувщул къатIрал лув дирчу­сса опилкарттаягу нигьа бусай­ссар колорадуллал гъангъаратIи. Нувщул къатIул лагма дувара тIаннул опилкарттал къат ва му къат чIун-чIумуй цIулаган дулувара кIалахIилул ва ттарлил мурхьирал (сосна) опилкарттайну, вайннул кьанкь къаххирассар колорадуллал гъангъаратIун.
Гъарал ларчIтаривгу къатIрал лув цIуну дилучара опилкартту, гъангъаратIун къаххирасса мурхьирал кьанкь гуж даншиврул.

* * *
Нувщуйн, баклажаннайн, помидорданийн колорадуллал гъангъаратIи къабагьан, багьмигу литIун буван кумаг хьунтIиссар тIама ччурччуну хьусса луххая. Яла-яларив хъинссар кIалахIилулмур лах. Гьарца къатIуйн, ххуйну биянну, зурзу буван аьркинссар кIувчIуну, чарттацIа ва аьркин дакъасса цамуницIа марцI був­сса лах. Ва даву дурну хъинссар гъарая махъ ягу нувщул къатIрал чIапIив хьхьемая кьакьан бувасса, кIюрххилсса чIумал. Лах къатIрал дяних бивчунугу хъин­ссар.

* * *
Нувщи тIутIайх бичиннин укунсса даву нюжмардий цал, тIутIайх бивчуну махъ зуруй цал дурну хъинссар.

* * *
Нувщул къатIрал чIапIив хьхьемая хъавтсса кIюрххилсса чIумал шагьнал лачIал иникьали зурзу дувара къатIрайн.

* * *
Гьивхьхьул мурхьираясса щюлли чIапIал 1 ккилорайн 10 литIра кIирисса щинал дуртIуну, кьалакьигу дирхьуну, 5-7 гьантлийсса диртун, диргьуну, пурх учара нувщул къатIрайн.

ХIадур бувссар
Бадрижамал Аьлиевал

Читайте также: