Ккуллал райондалий Конституциялуву дурсса дахханашивурттахлу чIурду буллай бур

Кьадиев ХIасан

Най дур жула Аьрасатнал Конституциялуву дурсса дахханашивурттахлу чIурду буллалаву. Вихьуллал шяраву чIурду буллансса участок хIасул дурну дур шяраваллил культуралул къатлуву.  Конституциялуву дурсса дахханашивурттахлу чIу булайхту на ца-кIива суал буллуссия ва участокрал комиссиялул член Кьадиев ХIасаннухьхьун.

— ХIасан цукун най дур чIурду булаву?
— ХIакьину хъанай дур шамилчинсса кьини чIурду буллай. ЧIурду булун сияхIрайн лавсъсса Вихьуллал шяраваллил участокрайсса 702 инсаннава  чIурду буллунни 40% инсантурал. Хъиннува чIявусса бия цалчинмур кьини. Ялагу жула инсантал хъинну рязийну бур вай конституциялуву дуллалисса дахханашивурттая.

ХIажимурад ХIусайнов

Читайте также: