Цалва къуллугъ къучагъшиврий биттур бувми

КьурбанмахIаммад
Шамхалов

Цакуну жулла ялун дирсса бала-апатIсса цIуцIаврияр хIа­кинтал ва цIимилул ссурвал ххув хъанан бивкIунни, коронавирус дирми чан хъанан бивкIунни.

Щукру Аллагьнайн! Ккуллал райондалул азарханалий тIивтIуну буссия ва цIуцIаврил ясир бувсса къашайшалт хъин буллалисса корпус. Вана утти, июнь зурул дязаннив, циняв шикку хъин хъанай бивкIсса къашайшалт, хъин бувну, шаппайн тIайла бувккунни. Лавкьунни вай хъин буллай бивкIсса корпусгу. Зана хьунни циняв хIакинтал ва вайми зузалт цакьнива зий бивкIсса цала-цала давурттачIан.


ХIажимурад ХIусайнов
Медициналул зузалал кьинилул байрангу духьувкун, на хьунаавкьуссияв Ккуллал райондалул азарханалул хъунама хIакин КьурбанмахIанмад Шамхаловлущал. ВичIи дишинну ванах.

— Цуксса къаччай диркIхьур­чагу, дирунни ва лавмартсса азар жула зунттавунгу. Жу коронавирусрал тагьардания баян байхтува къашайшалт кьамул буллан хIадур хъанай бивкIру. Къашайшалт уттубишин бан­сса кIанттурду бакъа къаличIан, кутIасса мутталий хIадур був­ссия 34 тах, 10 хIакин, 20 медсестра, 16 санитарка. Шиккува хIадур бувссия «Анаварсса медициналул кумаграл» машинар­ттугу.

Март-апрель зурдардий паракьатшиву диркIнугу, майрал дайдихьулий азарханалийн дарчуна къашайшалтрал нех. Къашавайминнал чIявушиврул, жун багьунни, захIматми уттубишин бувну, цахъи бигьаминнан шаппа буна цукун ци дулланссарив маслихIатру буллан. ЦIана чансса бигьашиву хьурчагу, хъинну захIматсса тагьар дуссия дайдихьулий. Жул коллективрал хъунмасса захIмат бивхьуссар, бацIаву дакъа, цала кулпатругу кьабивтун, хьхьугу-кьинигу азарханалийва яхъанай, цала бурж дакIнихтуну би­ттур буллай.

Жул азарханалий хъин хъанай уссия 102 инсан. Вайннава, хъин хьуну, шавайн итаакьарду 94 инсан. ЗахIматну къашавайсса 8 къашайшала тIайла увкссия республикалул азарханардайн. Ми кув хъин хьунни, кувгу хъин шавай бур. ХIакьинусса кьини, июньдалул 17-нний, жучIа коронавирусрал къашавайсса цаягу къашайшала акъар. Чара бакъа кIицI бан, жучIа хъин хъанай ивкIсса цаягу къашайшала ахиратравун къалавгссар.

 

Анаварсса кумаграл рульданух ЦIаххай МахIаммадов

На хъунмасса барчаллагь учин ччай ура, цинявннал цIарду кIицI къадарчагу, зий бивкIсса цинявппагу азарханалул зузалтрахь, аьркинмур щаллу дуллай хIарачат бувсса Ккуллал муниципал райондалул хъунама Шамил Рамазановлухь, даврия шаппайн къалаглай, зузими дуки-хIачIиялул щаллу бан хIарачат бувсса «Кулинский» СПК-лул хъунаманахь, Республикалул Минздраврай зузисса, жулла райондалиясса Муслимат Аьлиевахь, Рита МахIаммадовнахь. Мукунма барчаллагь чин ччай ура захIматсса чIумал районгу, райондалул жяматгу хъама къабивтсса жагьилтурахь, ка-кумагру буллалисса фондирдахь ва чIарав бацIлай бивкIсса махъсса цинявннахьвагу. Цинявппагу Аллагьнал буруччиннав, укунсса апатIрахьхьун вания тихунмай жува къабирияннав.

Райондалул азарханалул хъунама хIакиннащал бакъагу, на кутIасса ихтилатру був­ссия чIярусса шиннардий жяматрал цIуллушиврул ялув бавцIуну, цалва бурж лажин кIялану би­ттур буллалисса хIакинтуращал.

Камил Абакаров:
— На хIакинну зий хьунни 36 шин. На ура терапевт ва инфекционист. ЖучIава хъин хъанай бивкIсса цинявппагу къашайшалт хъин барду.
Аьли Кьубатаев:
— На зий ура амбулаториялул каялувчину. На ура хIакин-терапевт, ттул захIматрал стажрал 32 шинни. Вайннувату 20 шин дував Ккуллал райондалий зий. Коронавирусрал къашайшалт хъин буллалисса чIумал кIира сменалий зий ивкIра.

Гьарун Шамхалов:
— На ура онколог. Мукуна зий ура рентген бихьунугу. ХIакиннал даврий зий хьунни 43 шин.

ЦIаххай МахIаммадов:
— Медициналул кумаграл машиналул шупирну зий ттул хъанай дур 18 шин. Хъинну аварасса, чIярусса давуртту дусса барзру хьунни вай махъсса кIива барз. Жува Аллагьнал бурувччухьунссару.
Жува муданмагу икрамрай бикIан аьркинссару укунсса хIакинтурайн. Зу зувагу бурувччуну битаннав Заннал!
Барча зул байрангу!

Читайте также: