Ссуттилнин бантIиссар хIакинтуран цIа кусса сквер

МахIачкъалалив Ахъушинскийл цIанийсса кучалий бувантIий бур жула хIакинтурал ва медсестрахъал бивхьусса захIматрахлусса барчаллагьрансса сквер-парк. Сквер бувантIиссар «Комфортная городская среда» тIисса федерал проектрал лагрулий.

Халкьуннал сайр бансса, бигьалагансса ва сквер бантIишиврия цала социал сетирдай буслай ур МахIачкъалаллал бакIчи Салман Дадаев. Ванал бусаврийну, скверданул кIивагу чулий бугьантIиссар пандемиялул чIумал ва оьсса азардануща ххассал хьун къабювхъу­сса жула медициналул зузалтрал аьпалунсса, гайннал цIардугу чирчусса мурхьру.
Сквер бувну, чулийн буккан­тIиссар гьашину ссуттил. Хъуншагьрулул бакIчинал тIийкун, вания хьунтIиссар агьалинал дакIурдиву умудру ва хъинмунийнсса вихшала цIакь дувантIисса, «аьпалул мурцIу» кунмасса, бигьалагай кIану.

З. АьбдурахIманова

Читайте также: