Сияли дакIнин бутлай

Сияли ХIажиева

Июнь зурул 28-нний дунияллия лавгссар ххаллилсса зунттал душ, Дагъусттаннал кIулшивуртту дулаврил лайкь хьусса зузала, захIматрал ветеран, чIявучин бусравсса Сияли ХIажиевна ХIажиева. Гьашину щаллу ккурккисса 7 шин дур Сияли жущала бакъа, амма ва кIулминннан, ванищал хIала- гьурттуну ивкIнан ххуйну дакIнийссар Сиялил чаннасса симангу, иминсса пишгу, тIааьнсса, аьчухсса ихтилатгу.

Сияли бия инсаннал дакIниймур лаласун кIулсса, иш багьний чIарав бацIан, цищава шайсса кумаг бан хIадурсса инсан. Студентътуран ва марцIсса , тIайлашиву ччисса ва куртIсса кIулшивуртту дулайсса преподаватель хIисаврай бусравну бикIайва. Дуккаву къуртал хьуну махъгу миннал цала ххирасса преподавательнащалсса дахIаву ва дусшиву хIура къадайва. Байрантрай барча бан оьвчайва, бухху – букку шайва.


Андриана Аьбдуллаева
Бувну бур Сияли 1940-ку шинал Ккурккуллал шяраву бусравсса Кьадинахъал ХIажинал ва Сабиратлул кулпатраву. Вайннал къуш бивкIссар бухху — букку чан къашайсса, шярава увкIма ликкайсса къуш.Сиялил ппугу, буттауссурвалгу бия чIумуха лавхьхьуну хьхьичIун ливчусса , дурккусса, махъ нанисса инсантал.

Ми хасиятру ирсирай Сиялингу дуллуну дия. 1975- ку шинал МахIачкъалаллал 14- мур школагу къуртал бувну Сияли бувххун бур Дагъусттаннал университетрал чил билаятирттал мазурдил факультетрайн. Ва къуртал бувну махъ ЯтIул диплом лавсъсса хьхьичIунсса студентка бацIан бувну бур шиккува, немец мазрал кафедралул преподавательну. 30 шин дурну дур Сияли ХIажиевнал шикку зий. Цимилагу цила студентътуращал ва гьуртту хьуну бур личIи- личIисса элмийсса конференциярттай. 1995 — ку шинал ларайсса даражалий дурурччуну дур филологиялул элмурдал кандидат хьунсса диссертация. Сиялийн мудан оьвчайссия Германнава бувкIсса группардан таржумачишиву дан. Ванийнъя тапшур байсса Германнавун нанисса жулами группардугу.

90-ку шиннардий кIанттул администрациялул тавакъюрайн бувну, Сияли лавгссар лекциярду буккин Хаттен , Ольденбург шагьрурдайн, мукунма Берлиннайн. 1993- ку шинал Сияли ХIажиевна зун бивкIссар экономикалул управлениялул факультетрал чил билаятирттал мазурдил кафедралий. 1995-ку шиная байбивхьуну кафедралул доцентну.Чув бухьурчагу, цуппа бавцIусса кIану чIюлу байсса, аьмал – хIал бавкьусса инсан бия. Ванил цIа хъиннура бусравгу хьуну, машгьургу хьуна цIанихсса Дагъусттаннал художник Халилбек Мусаясуллул чивчусса «Страна последних рыцарей» тIисса лу усттарну немец мазрая оьрусрайн таржума бувну махъ. Цила агьаммур давриха мажал бакъанугу, Сияли чялишну гьуртту шайва жяматийсса иширттавух. Ва буссия ДР-лул Жяматийсса палаталул членнугу. Сиялин дазу — зума дакъа ххирая цила миллатгу, мазгу. Шагьрулий хъунма хьусса бунугу ца пасихIну , цIу буну байва лакку мазрайсса ихтилатгу.

ДакIнихтуну ххари шайва миллатрал хьхьичIуннайшивурттая. Мариян Ильясовал каялувшиннаралу «Дараччи» цIанилусса сий дусса лакку хъаннил клуб сакин хьусса чIумал, мунил цалчин­сса члентуравух Сиялигу буссия, аьпалухьхьун гьаннин цинярдагу клубрал дуллалисса давурттавух гъирарай гьурттугу шайссия. Ларгсса шинал Гьухъалла къурув ПартIу ПатIимал гьайкалданучIа Ниттил аллея тIитIлай, аьпалул хьусса «Дараччи» клубрал члентуран цIа кусса мурхьру бизлазийни, нагу бивзссия лайкьсса, ттунмагу ххирасса шяравудушнил аьпа абад бансса гьивчул мурхь. Оьрмулул шиннал тапаватшиву дунугу, жул дусшиву дуссия, куннан ку бувчIайвав.

Ччя-ччяни оьвчайссия цичIанма хъамалу.Ванищал ихтилатрай щябивкIсса чIун кIуллагу дакъа лагайва. Сияли ХIажиевна хIакьсса патриот бия. «Илчи» кказитралгу хъинсса дусъя. Миллатрал кказитрацIа ххарину ва пахрулий бикIайва. Ххирая Сиялин буттал шяравалугу, шяраваллил жяматгу. ЖяматрачIагу ванил хIурмат бия. ЦIанагу Сияли кIулминнал цинявннал бусраврай зумух ласай ванил цIа.
Ина жун мудангу дакIний бикIантIиссара , хIурмат бусса Сияли ХIажиевнай.

Читайте также: