АхъницIунсса маслихIатру

Ттун чIявусса зунттал агьлу хьунабакьай аьрщараха зун гъира бусса ва зузисса. Миннавугу чансса къабикIай дургьумур цанна ччийкун къашай ягу дурагу къашай тIутIиссагу.

БикIай, чIявусса пара бивчуну, дургьумур ччуччин дурсса, ягу, щин чIяру дурну, ххярхмур лиян дурсса кIанттурду.
Зунттал хъуруннай, кьашиврий кунна, гьармур дугьлан пайда къабикIайссар.

Цалчин, машинарттай дахлахисса аьрщи, часса цирив къакIулна, ахъувун дичлан къабучIиссар. Мукунма хьхьирил къунгу къабучIиссар ахънилсри, хъунилсри дургьусса кIанттайн бичлан.
Яла ххуймур ттуккул-чал парар, хъирив – гъаттаралсса. Арияхънал аьрщарай ахънил­сри дугьлагьисса марсрайн яттил пара (щулув) чансса бакъа бичин къабучIиссар. Кьашиврий калийлул оьргъашиву аьрщаравура чIяруссар.
Зула участкалий пара хIадур байсса куцгу чичинну. Кьашиврий ххяххиярттан яла нигьачIиймур хъанахъиссар щин, хаснура «грунтовой» щин гъанну духьурчан.

Ахънилсригу зува ялапар хъанахъисса кIанттай дугьан ккаккан дурмур дугьан аьркинссар. Хаснува нисварти, калан, помидор, къавахъ, къур, чIикIунтIа ва цайми зура дукан дургьусса ахънилсри, цуксса ххуйссар тIурчангу, дарур­тту чанну ишла буван аьркин­ссар. Зу гай ххяххияртту ххассал дуван ишла бувсса дарув (загьру) зулагу, зула ичIуссанналгу чурххавун гьантIиссар. Гайннуй ххярхмунищал зура дугьлагьисса ахънилсриннул гьаннарду зулла дачалий хьун буван аьркинссар. Жула ттаттахъалгу цалар буллай бивкIсса гьанна. Муниятур хьхьичIва канай кьабитан къашайсса нувщи, къур, къавахъ, помидор, нисварти бивкIсса, цIана кунна, ракрал азардугу вакссара чIярусса къадиркIсса.

А. Аьбдуллаев

Читайте также: