Бюхъулул хъирив – хъиншивурттугу

Ккуллал райондалийсса культуралул зузалт бур цалла даву бюхъу-тяхъа ххину дан кIулсса, дувайсса инсантал, минахуртал.

ЧIяйннал шяраваллил культуралул къатлул хъунмур СалихIат Алхасовал ва даврий зий чан­сса шинну дурну дунугу, ванил чIалачIи бунни цуппа миллатрал культура хъинну ххуйну кIулсса зузала бушиву.

Вай гьантрай Аьрасатнал культуралул зузалтрал профсоюзрал чулухасса ХIурматрал грамота дуркIунни СалихIатлул цIаний. Гьай-гьай, ва ялун нанисса Хъаннил кьинилуцIунсса бахшишнугу хьунни ванин.
Барча, СалихIат, Хъаннил кьини ва ХIурматрал грамота!

Читайте также: