СМИ-лул фестивальданийгу – чIумул лишанну

Гьар шинах кунна, гьашинугу дия алжаннул ккурккайсса машгьур Сочи шагьрулий
Аьрасатнал прессалул ХХIII фестиваль. БавтIун бия жула дазу-зума дакъасса билаят­раясса прессалул вакилтал.

Дагъусттаннаягу 20-нниясса журналистал гьуртту хьуна.
Кьисмат хьуна ттунгу, прессалул ветеран хIисаврай, ва байрандалувух хIала буххан.

Качар ХIусайнаева
ТIайланма учин, аьлтта чIалай баххана хъана­хъисса замана сававнуяв, Аьра­сатнал Журналис­турал союзрал бакI дургьуми ба­ххана хьуну, даву канилух дуккан дурануяв къакIула, амма гьашинусса байран, хьхьичIарами кунна, гур ду­сса, сий дусса къархьуна.

Ба­къая ва базилух хьхьичIава чара бакъа бикIайсса машгьурсса изданиярттал хъуними, сийлий­сса политиктал, “акула пера­хъул”. Фестивальданун итадаркьусса арцу ссуссукьусса диркIссарив, гьашину гьуртту хъанахъинаясса багьа дукIунияр, масалдаран, мадара гьаз бувну бунувагу, бавтIминнахсса аякьагу хьхьарасса чIалай дия. На укун тIун бивкIукун, ттух вичIилийсса гьалмахчунал “чIумул лишанну” увкунни. ЧIун даххана хъанан­ссар ххуй чулийгу, инша ­Аллагь. Лишаннугу тIааьнну даххана хьунссар.


Миллатирттал прессалул дард-хажалатирттан хас бувсса “ккур­кки столгу” бия. Му столданун кка­ккан дурну дия дурагу дачIи ссятрал чIун ва лагрулул чIивисса зал.


Амма ттул агьаммур ихтилат муния бакъар. Хъунмур тихун лагаврил сававгу, фестивальданул хъинну авадан­сса, чIурусса, лекциярдал, пресс-конференциярттал, мастер-классирттал программалуву, миллатирттал прессалул дард-хажалатирттан хас бувсса “ккур­кки столлу” бушивуя. Танивух хIала хьун, му ттулагу дард-хажалат духьувкун, ттунмагу ччай бушивуя. Цаппара шиннардил хьхьичIгу, Да­гъусттаннал делегациялул сипталийну Дагомысрай­сса фестивальданий бавтIун бу­ссия мукунмасса ккуркки стол. Амма, тIайланма учин, тани халкьгу чансса бувкIуна миккун, ихтилатгу сайки багьандарансса бия, щилчIав дакI мунил цIаний цIий душивугу чIалай бакъая. Гьашинусса масъала биялну баххана­сса бия. Му столданун ккаккан дурну дия дурагу дачIи ссятрал чIун ва лагрулул чIивисса зал.

ТIайламур бусан, личIину халкь батIинссар тIисса умуд­рай бакъассияв. Амма кка­ккан дур­сса чIумал зал щапI куну бувцIуна. Ххал буллан бивкIукунгу, сайки щала Аьрасатнал географиялул вакилтал бавтIун бия, Ккавкказная, тана та Якутиянайн бияннин. Кка­ккан дурсса чIун дурагу диял къархьуна гьарнал дакIниймур бусан. Ихтилат бан ччисса чIявусса ялагу бия. Халкь бизан, буккан ччай бакъая. Амма жул залданул нузах бавтIсса цамур “ккуркки столданул” агьлу хъювсул буклай бия, зул чIун къурталссар тIий.

Жунма дакIнийссар утти­гъаннусса Удмуртнал аьлимчунал аьсивсса бивкIу, цала бухлаг­лагисса мазрал цIаний, цацIухра цала цIу дирхьусса. Цала-цала мазурдил дардирай цинявппагу Аьрасатнал миллатру бушиву бавтIцириннал ихтилатиртталгу тасттикь бувна. Жула хIакьинусса ихтилатгу щала муниятуссар.


Дагъусттаннал информатизациялул, дахIаврил ва агьалинансса коммуникациярттал министр­нал хъиривчу МахIаммадбаг АхIмадов цува хъинну дакI дарцIуну ура тIий ия мазру бухлаган бан къашайшиврий. Азардахъул шиннардий сакин хъанай, авадан хъанай нахIакьдан къабивкIссар мазру. Чара бакъа цIу буккантIиссар мазгу, ялун личинтIиссар цала тарихралгу, миллатралгу, культуралулгу кьадру кIулсса жагьилмигу.


Ва батIаврил сиптачи хIисав­рай, Дагъусттаннал Журналистурал союзрал председатель Аьли Камаловлул байбивхьуна ихтилат. Бувсуна шиная шинайн миллатирттал кказитирттал сияхI чан хъанай душиву, цала Аьрасатнаву сайки циняв миллатир­ттал кказитирттал хъуниминнащал ихтилат бан хIарачат бувшиву ва гьар кIанай иш цава-ца журалий буну лявкъушиву. Оьр­мулул бугьарами яла лаглаги­ссаксса, кказитру тIалав буллалимигу, ккалаккимигу чан хъана­хъишиву. «Ва жула батIаврийсса ихтилатирттайну ссанчIав кумаг хьунтIишиврийн тамахI бакъар. Амма жува ци-бунугу зун аьркинну, леххаву рутлан аьркинну, жула ишругу лапва къуманивун бивну, жула тарихрая, жула бутта­хъая дирмуницIа хьуну, жула наслу жула мархрая ят бувцун къаля­къиншиврул», — увкуна ванал.

Гикку бувсса ихтилатирттал жям дуварча, гай, учин му­къун, кIива журалийсса бия. Цавай аьй ляхълай бия хIукуматрал законнай, гьарца мазурдил ихтиярду архIалссар тIий бунугу, оьрус маз, хъунмасса миллатралгу, хъунна­сса культуралулгу, хъуннасса литературалулгу маз хIисаврай, ялтту буклакаврий. Садикирттая байбивхьуну, гьарцагу идарарттай­сса ихтилатру оьрус мазрайсса бур. Учкъулардай ниттил мазурдил дарсру ччима лагайсса, къа­ччима къалагайсса журалий дур. Ни­ттил мазурдил экзамен аьркин дагьлай дакъар. Нину-ппугу, чувчIав бучIи къаляхълахъи­сса ниттил мазнияр, ингилис маз, китай маз лахьлахьича тIий бур. Почта, кумагран кIанай, печат­рал прессалийн къаршину бур. Шиная шинайн багьри гьаз буллай бур.

Цийнма лавсъсса бурж биттур буллай бакъар. Миллатирттал прессалул журналис­турал харжру лащин­сса бур. Командировкарттан­сса харжвагу хIукуматрал итабавкьуну ба­къар. Журналистурал факультет бувккусса душру-оьрчIру, чIумул тIалавшиндарах бурувгун, миллатирттал кказит-журналлайн къалавгун, арцугу ххисса, машгьургу ччяни шай­сса телевидениялийн, личIи-личIисса идарарттал пресс-службардайн лаглай бур. Миллатирттал прессалул престиж гьаз дансса хIуччарду лякъин аьркинну бур. Укун тIий бия ккур­кки столданул цавай агьлу.

Цавайгу аьй дуллай бия кулпатрай. Маз хьхьичIва-хьхьичI ябуллан аьркинссар тIий бия мазрал заллусса миллатрал инсантурал. Цу ахчилачиссар цала ужагърай цала ниттил мазрай гъалгъа тIун, цала мазрай­сса лу­ттирду ккалан, кказит-журналлал, культуралул идарарттал чIарав бацIлан? Миннуйн къаршисса законну да­къархха. Масалдаран, Адыгеянал республикалул кказитрал редактор В. Кондратенко буслай ия, цала адигнан щар хьу­сса ­оьрус душнил оьрчIан кIивагу маз ххуйну кIулшиврия. Нину ххирасса куццуй ниттилссагу ла­хьхьи, ппу ххирасса куццуй буттал мазгу ххирану икIу увкуну, ялув бавцIуну тIий кулпатраву.

Балкьарнал кказитрал редактор буслай бия оьрчIал оьрчIан ниттил маз лахьхьиншиврул цалла дуллалисса хIиллардая. Амма му маз так ччатIул мазри тIиссагу бия, му миллатрал культуралул, литературалул маз къахъанахъиссар, маз сагъну бикIаншиврул му гьарцагу ишираву, гьарцагу даражалий ишлану бикIан аьркинссар тIий.

Дагъусттаннал информатизациялул, дахIаврил ва агьалинан­сса коммуникациярттал министр­нал хъиривчу МахIаммадбаг АхIмадов цува хъинну дакI дарцIуну ура тIий ия мазру бухлаган бан къашайшиврий. Азардахъул шиннардий сакин хъанай, авадан хъанай нахIакьдан къабивкIссар мазру. Чара бакъа цIу буккантIиссар мазгу, ялун личинтIиссар цала тарихралгу, миллатралгу, культуралулгу кьадру кIулсса жагьилмигу. Гьаз бантIиссар миннал жула тарих тIий ия. Бюхъай. Амма ссал вих банссару жува хIакьину мунийн? Умуд чанни, цуксса жула дакI тирх учин дансса махъру бухьурчагу.

Бия уттизаманнул интернет­раву чялишсса жагьилминнал чIурдугу. Ца арцу ххи даврийнугу, мазру ялув бухIлахIишиврийнугу мазру ябан къашайссар тIий бия вай. Жагьилми ниттил мазрах мюхтаж хьуншиврул аьркинссар цIакьсса мотивация тIий бия.
Интернетраву жагьилтурал сакин дурну дусса дур, масалдаран, “Страна языков“ тIисса портал. Цала мазрах гъира буманаща му агьамсса давривух хIала уххан бюхълай бу­сса бур. Тти щала умуд цала тарихрал ссинжирданул бурхIлу буцан битан къаччисса, буттал буттахъая дир­сса культура ядан ччисса, манкуртътал къахьун хIарачатрайсса жагьилминнайн бур.

Ихтилатру ниттил мазурдий дакIру цIуцIисса журналистал ялагу булланссия, итадаркьу­сса чIун лерххун ларгун къаляркъу­ссания.
Жям дуллай, Аьли Камаловлул кIицI лавгуна дукIу-кIул­ссанунияр ва масъалалух­сса къулагъас ххи хьушиву, ва циняв, бюхъавай ца хьуну, агьам­сса оьвчаву жаваблувсса идарар­ттайн дан хIадурну бушиву. Цува вания тихунай цала уртакьтуращал архIал му масъалалул ялув цIакьну ацIантIишиву.

P.S. Нагу бав тикку жунна итадаркьусса чIирисса чIумун лав­хьхьусса ихтилат. Ттула ва ма­съалалул хIакъиравусса пикрирду гьарта-гьарзану бусан ччай бура цания ца хъиривсса жула кказит­рал номерданий.

Читайте также: