Ххуллурдай мугъаятшиву

Гьашину, гьарца кIанай кунна, Ккуллал райондалийгу гъараллу лачIлай, ххуллурду зия бувсса кIанттурду хьунни.

Райондалул администрациялий хьусса ва иширан хас дурсса батIаврий хху­ллурдал тагьардания бувсунни ххуллурдал идаралул каялувчи Аьвдулхаликь ТIутIилаевлул. Ши­ккува райондалул бакIчи Шамил Рамазановлулгу бувсунни Ккуллал шяраваллил чулухунмай нанисса ххуллийсса ламу ва Хъюйннал чIарах нанисса Хъуннеххайхсса ламурду шинал ахирданиннин дузал хьунтIий бушиву.

Читайте также: