Ялу-ялун личлай ур хьхьичIунай

Дагъусттаннай цIа гьаз дуллалисса спортсментурал кьюкьлувасса ца ур жула лакку оьрчI, Буршиятусса Юсуплул арс Рашид Юсупов.
Рашид увну ур 1992 шинал МахIачкъалалив. Ва ур хъинну дакIнил хъинсса, хъунанал хIурмат бусса, ххуйсса тарбия дусса, цала дакIнивусса пикри щаллу къабувну цукунчIав къаацIайсса, кьянкьасса зунттал арс.


Спортрахун агьну ур оьрмулул 16 шинаву, хъунама уссия гъира багьну. Уссу Руслангу вара журалул спортраву машгьурну уссар. Рашидлул цалчинма тренерну хъанай ур Аьрасатнал цIа дурксса ушу-сандалул тренер Халил Туралов, цувгу МахIачкъалаливсса «Триада» тIисса клубраву зий ур. Ванал каялувшиврулу Рашидлул ларсъссар цала цалчинми ххувшавур­ттугу. Ваная хьунни ушу-сандалул кIилийнусса Дагъусттаннал чемпион, Евразиянал чемпион, Аьрасатнал чемпионнал кубокрал заллу.
Махъ му хIала увхссия МахIач­къалаливсса «Зунтталчу» тIисса биюлтрал клубравух. Шикку ва хIадур хъанай уссия тренер Мусаил Аьлауттиновлущал, Сухраб МахIаммадовлущал ва Шамил Аьли­батировлущал.
2012 шинал гьуртту хьуссар цалчинсса Аьрасатнал чемпионат­рай. Шикку Рашидлул бувгьуну бивкIссар кIилчинмур кIану. Ца шинава хьуссар чемпион, ММА-лул яла лаваймур кубокрал заллу.
Ва ур «Аьрасатнал спортрал мастер». ХIакьинусса кьинигу Рашид лахъ дуллай ва машгьур дуллай ур жула Дагъусттаннал цIа.
Рукьижат ЩайхахIмадова