Шяраваллал ахIвал-хIал ххуй хьун бан

Июльданул 3-нний Шяраваллил хозяйствалул ва бакIлахъиялул министрнал буржру чIумуйсса бартбигьлагьима Шамил Аьлиевлул дунни республикалул муниципал районнал вакилтуращалсса семинар-батIаву.

Семинар хас бувну бия «2020-2025 шиннардий шяраваллил территориярттай хьхьичIуннайшивуртту хьун даврил» паччахIлугърал программа хIадур даврин. Му программалий ккаккан дур­сса давуртту бартдигьаврийну лахъ хьунтIий бур шяраваллавусса жяматир­ттал ахIвал-хIал.

Шамил Аьлиевлул тIимунийну, паччахIлугърал программалий ккаккан буллай бур шяраваллал кIанттурдай инсантал ялапар хъанансса къатри даву, агьали давурттал дузал бан кумаг буван, инженер инфраструктура, транспортрал инфраструктура лядуккан даву ва шяраваллал лагмасса кIанттурдай дузалшиннарду даву.
ДР-лул «Дагсельхозстрой» ГКУ-рал директор МахIаммад Юсуповлул тIимунийну, программа хIисавравун ларсун дур 6 шинан, мунил хъунисса мурадру бартлаган ккаккан бувну бур. Микку ккаккан дурсса давуртту дуллан тIий дур гьарца шяраву.