Школалун хас дурсса сочиненияртту

«Илчилий» гьарза-гьартану ришлашисса, Ккуллал школалун 90 шин хъанахъаврин хас дурсса макьалартту буккулт­рал янилун къадагьну дакъахьун­ссар.

Дуккаврил шин къуртал хьун хьхьичI Ккуллал 1-мур школалул оьрчIал дянив хьунни школалун хас дурсса сочиненияртту чичаврил конкурс. Ми дия «Ттул яла ххирама учитель», «Ттул яла ххирамур дарс», «Школалул тарих» тIисса цIардалу.
«Ттул яла ххирама учитель» тIисса конкурсрай цалчинсса шанма кIану бувгьуми: МахIаммадова ХIурия (7-мур класс), ХIажикьурбанова Марианна (8-мур класс), Аьбдуллаева Халисат (7-мур класс); «Ттул яла ххирамур дарс» тIисса конкурсрай: Исакьов Малик (8-мур класс), Усттарова Галина (7-мур класс), Ш. МахIмудова (7-мур класс). «Школалул тарих» тIимур конкурсрай: Чаринова Сиянат (7-мур класс), Куруев МахIаммад (8-мур класс), Оьмариева Басират (10-мур класс).
Мукьахунмайгу, оьрчIрув, дакIния гьан мабитару зува дук­лай бивкIсса школа.

Къахьунххурав жунма хьуну ччимур
Вихьуллал шяраву бувну бур цалчинсса школа 1927-ку шинал. Мунияр махъ, ва чIивисса школалул чIарав пристойкар­тту дулларча бакъа, уттизаманнул тIалавшиндарай оьрчIан кIулшиву дулун бюхъайсса хIалурду ду­сса школа бувну бакъар. Цаппара шиннардил хьхьичI буссия буллай байбивхьуну 240 оьрчIаща дук­лан шайсса, интернатгу чIарав бусса, школа.

Ва школагу бачIи бувну кьабивтун бур. ЧIирттавун щин дагьлай, яла гай кIинттул микI лачIайхту, чIиртту хъя-хъячин буллай, зия хъанай дур дурми къатригу. Хаварду буссия 2019-ку шинал къуртал бантIиссар ва школа тIисса. Амма вана лагавай дачIи шин, бувар шиккун строительтал бучIан. Ва школалул тагьар ххал дан июньдалул 20-нний увкIун ия «Дагъусттан» РГВК-лул корреспондент. Ккарккунни бухмур школалул иш-тагьаргу, цIуну буллалимур школалул къатригу цукун дуссарив. Умуд бур, ва школалиясса репортаж телевидениялул ккаккан дурну махъ, иш хъин чулийнмай баххана хьунхьуви тIисса.