«Чяйлул ххуллул» форумрай

Форум сакин бувссар дунияллул халкьуннал дянив уртакьну зузаврил Аьрасатнал ассоциациялул (РАМС). ХIакьину хьунни форумрай гьурттучитурал цалчинсса планер батIаву.

Форум тIивтIунни РАМС-лул генсекретарь Владимир Полозковлул. «Цинявннан кIулсса куццуй, Аьрасатнал, Мангъулнал ва Китайнал каялувчитурал хIукмулийну дузал дурну дур 3 билаятрал аьрщарайх экономикалул коридор. КьутIилул лагрулий дуллай бур экономикалул, туризмалул ва инвестициярттал мероприятияртту, миннувух «Хъунмасса чяйлул ххуллу» тIисса уртакьшивугу», — увкунни мунал.

Дагъусттаннал БакIчинал цIанияту хъамаллурахь аьла-ссалам бунни ДР-лул ХIу­куматрал Председательнал 1-ма хъиривчу Анатолий Карибовлул. Мунал тIимунийну форумрал мурадну хъанахъиссар билаятирттал культурартту гъан даву, цIусса кьутIирду чичаву ва инвестицияртту дучIан даву, дунияллул халкьуннал дянивсса дахIавуртту гьарта даву.

«Хъунмасса чяйлул ххуллу» тIисса уртакьшиврул президент Го Цзел бувсунни ххал бигьлагьисса масъала хъинну агьам­сса бушиву шанмагу билаятрал дянив экономикалул коридор гьарта-гьарза даншиврул. Мунал тIимунийну, «Хъунмасса чяйлул ххуллул» хъунмасса кIану бугьлагьиссар Китайнал, Аьрасатнал ва Мангъулнал тарихраву. Махъсса шиннардий шаннагу хIукуматрал кабакьулийну му ххуллу цIубуккан баврил давуртту дуллай бур. «Жу 6-ла барду чяйлул ххуллу масъа­ла ххал бигьаврин хасъсса саммит. ХIакьинусса форумрайгу ххал бигьинну мива масъалартту», — увкунни Го Цзел.

РАМС-лул президиумрал председатель, Федерациялул Советрал экономикалул политикалул председатель Сергей Калашниковлул бувсмунийну, 2018 шинал туристътурал мугьали хъун хьуну бур 10 процентрал. Амма цIанасса инфраструктура туристътурал тIалавшиннацIун даркьусса дакъар.
Форумрай ихтилатру бунни мукунма Дагъусттаннал туризмалул министр Расул Ибрагьимовлул, Мангъулнал Бюх­ттулсса ПаччахIлугърал Хуралданул депутат Бямбасурен Эмх-Ангаланнул, Каспийскаллал мэр МахIаммад Аьбдуллаевлул, Ашттарханнал БакIчи Алена Губановал ва цайминналгу.

ХIадур бувссар
ХI. Аьдиловлул