ЦIу буккан бан най бур ЧиркIайннал ГЭС

РусГидро энергетикалул компаниялул дайдишин най дур Да­гъусттаннай ва Ухссавнил Ккавкказнаву ца яла хъунмурну ккаллисса ЧиркIайннал ГЭС цIу буккан буллалисса давуртту. Даххана дан най бур ГЭС-райсса оборудованияртту, занакьулу дан най бур гидротехникалул сооруженияртту. Вай цимурца дурну махъ гьаз хьун най бур станциялул кьуват.


Имара Саидова
ЦIанасса чIумал Сулакь не­ххайсса ЧиркIайннал ГЭС-рал кьуват бур 1000 МВт. Станция зузи бувну бивкIссар 1974 шинал. МукьцIалла шинал му­тталий зий бивкIсса станциялул оборудованияртту дух хьуну, сайки ишла къадайсса даражалийн дирну дур. «Ленгидропроект» тIисса институтрал хьхьичIунсса зузалтрал дурсса ххал бигьавуртталгу исват бунни ЧиркIайннал ГЭС цIу бу­ккан бан багьлай бушиву. Вайннал хIадур дурну дур проектгу.

ГЭС цIу буккан буллали­сса давуртту дачин дантIиссар стан­циялул бацIан къабивтун, бутIрайх дарчIуну. 2019 шинал ахирданийнин станция цIу бу­ккан бансса оборудованияртту дишинсса предприятиярттал дянив баян бувну бур конкурс. 2021 шиная байбивхьуну, 2027 шинайн бияннин пикрилий бур шикку гидротурбинартту ва гидротехникалул сооруженияртту даххана дан.
Энергиялул компаниярттаву РусГидро щалагу билаятрай шамилчинсса кIану бугьлагьи­сса хъуннасса компания хъана­хъахъиссар.