ЦIуллу-сагъшивруцIунсса маслихIатру

Къабиллай бурив шану? Къаитайссара къашанай!

ЧIявуми (оьрмулул бугьараминнаву хъиннува) цIуру-кIурулий бикIай хьхьувай шану къабиллалаврил ялув. КIицI лаганну муницIунсса ца-кIира рецепт – ницI хIаласса.

— Ца хъунна къуса ницIал, ца хъунна къуса «Боржоми» щинал ва дачIи хъунна къуса лимондалул сокрал хIала дурну, хIачIира кIюрххил.

— КIира хъунна къуса ницIал, 1\2 стакан лимондалул сокрал ва 2 хъунна къуса дуртусса гьив­хьхьул хIала дурну, хIачIира утту­бишин хьхьичI.

— НицI хIала дайссар гъили­сса щинавух ягу тарт накIливух (ца хъунна къуса ницIал ца стакан щинавух ягу тарт накIливух хIисаврай). ХIачIайссар хьхьурай.

— КIулну бур халкьуннан ницI ва гьивчул ссирка хIала дурсса дарувгу.
200 гр. ницIавун дутIайссар 3 чяйлул къуса гьивчул ссиркалул, ххуйну хIала дайссар. Уттубишин хьхьичI кIи-кIира чяйлул къуса ва даруврал хIачIларча, дачIи ссятрава шанух хьунтIиссару.
ЦIуллуну битаннав.