ЦIуллу-сагъшиврул цIаний

— Гьивч бухъира кIюласса лисри дурну. Ялун дутIияра дачIи литIра марцIсса щинал, дичияра ца чяйлул къуса гьарусса дарчиндалулгу (корица). ХIачIлачIияра, вай щинал ххютту-ка аьркин дакъамунигуцIа марцI дайссар.

* * *
— ЦIуну дурксса лимондалул сокрал 2 хъунна къуса хIала дай­ссар ца стакан гъилисса щинавух, ялун ца чяйлул къуса ницIалгу, гьавусса кIяла жавжрал (имбирь) къепгу бичай­ссар. Гьарзат ххуйну хIала дурну, дачIра ххюттуйн, кIюрххилсса дукан дачIи ссятрал хьхьичI, хIачIларча, хъинссар. Ххютту-ка марцI дайссар, оьттул туннурду цIакь байссар, чурххал хIал бучIан байссар.

* * *
— Ца чIикIунтIалуя, 2 гьивчуя, 4 сельдерейлул къяртлуя сок дурну, гьантлул 2-ла (кIюрххил ва кьуннил) дукра дукан дачIи ссятрал хьхьичI ца-ца хъунна къуса вай сокрал хIачIларча хъин­ссар.

* * *
— КIяла жавжрал мархлул касак (3-4 см.) ккирттарая марцI бувну, мюршну бурувсуну, ца литIра кIирисса щинавун бичайссар, 10 минутIрайсса щаращи дайссар дянивсса цIарай, дигьайссар. Дяркъуну махъ бичияра къеп гьавусса дарчиндалулгу, цаппарасса дукра дукай къусри хъанакIул сиропралгу. ХIачIлан аьркинссар 100-150 мл. дукра дукан дачIи ссятрал хьхьичI. Дукра лялиян дан кумаг шайссар, чур­ххайн хIал бучIан байссар.

* * *
— Ца апельсиндалул, ца лимондалул, ца къурул сок дурну, хIала дувара 100 мл. минерал щинащал. ХIачIлачIияра дачIра ххюттуйн за дукан дачIи ссятрал хьхьичI. Шиву чIявуссар антиоксидантру.
* * *
— Мюрш бувара ца нисварти ва ца сельдерейлул мархха. ДутIияра 300 мл. щинал. Кьинибархан хIачIлачIияра, разгрузочный кьинирдай хъинну лякъинтIиссар.