ЦIулаганхьуви НицIавкIулгу?

Бутта буртти итансса балчангу лявкъуссия

Ларгсса бигьалагай кьини республикалийгу, Ни­цIавкIуллал шяраву, хIакьинусса кьини дурагу ряхра хозяйство дусса шяраву, диялсса уттарашин дия. 

НицIавкIуллал жямат тарихраву цалчин бавтIун бия буттал шяравун — шяраваллил кьини дуван.


ПатIимат Рамазанова
Мяйжаннугу, ххюра-ряхра тIюва дур хIакьину НицIавкIрав. Шяраваллил язисса арс ЦIун­тIаев Абуияпсиннул цIу дуккан дурну дур буттал къатри, машгьурсса шяравучунал, щайхнал Сайпуллагь-Кьади Башларовлул къатригу цIу дуккан дуван­сса ниятрай ур. Ванал арс Камил ЦIунтIаевгу Аьрасатнал язими архитектортуравух ур. Ппугу, арсгу, гьай- гьай, шяраваллил ттарцIруну бур. Жяматрал гьанумур мурадгу, мизит цIу бу­ккан баву, усттартал бучIан бувну, цукунсса давурттив дуван дурив ххал дурну, маслихIатрайн бучIаву бия. Ва даврил хъиндайдихьуну Шяраваллил кьини дурну дур. Шяравун бахьтта лагай­сса бакъа цамур ххуллу ба­къар. Бия, мяйжанссар, ратIницIух «Джипирдал» ласайссар тIисса ххуллугу, амма, дарщусса кьини дуну, НицIавкIрав наниминнан бахьтта бачин багьну бия.

ХьхьичIмур кьинива лавгминнал ххуйсса палаткарду бивщуну, хIадуршинна дурну дия, бургъиягу, гъараягу лабикIан шай­сса. Дянивну ца ххюцIалаксса инсантал бавтIун бия.
«БучIан ччимигу, бучIан дакIниймигу чIявусса буссия,-тIий ур ва байрандалул хъунмур хъар цайнна ларсъсса шяраваллил язисса арс ХIасаннул арс Аьбдуллагь Шуаьев. — Зумаритавал байрандалийн Новострайн цачIун бавтIсса чIумал, жу хIукму бувссия июль зурул арулунний шяравун батIин. Амма, гъараллу дур, мугьалтту бусса бур тIий, агьали махъаллил хъанан бивкIуна.

Жулва ппухълу лявхъусса кIану, Заннал ххуллийсса бурж хIисаврай, буруччаву – жуйвасса ца яла хъунмур буржри.


На Москавлия ттулва оьрчIругу, кулпатгу бувцуну, Шяраваллил кьини дуван­сса ниятрайяв увкIссагу. Марххала булларчагу, чявхъа бичирчагу, на авчуссара учав. ХьхьичI кьинива лавгссияв хIадуршиндаралсса буван. Мяйжанссар, машина Гъумуква кьабитан багьуна, бу­тта буртти итансса балчан лявкъуна, бахьтта бачин багьарчагу, дакIру ххарину най бивкIру. Шяравун оьр­мулий цалчин бувкIсса душругу бия, вайннал буттал аьрщарайн биявриясса ххаришиву чIалай, жулла даврил хъиндайдихьу дюрхъусса хьуссар тIисса вихшала дакIурдиву цIакь хъанайгу дия. Жулва ппухълу лявхъусса кIану, Заннал ххуллийсса бурж хIисаврай, буруччаву жуйвасса буржри. ДакI дарцIуну ура, ттулвами оьрчIаяту тIайла хьуну, ва кьини шяравун бавтIцириннал тIиртIушиву шяраваллил тарихравунсса ца нуз».

Аьвдуллагьлул бувсунни Дагъусттаннал муфти щайх АхIмад Апаннигу ившиву апрель зуруй НицIавкIуллал шяравун. Ваналгу мизит буваврицIун кабакьинсса махъ буллушиву. Жямат­ралгу гьурттушинна дурну, кумагру байминналгу кабавкьуну, цIулагантIиссар НицIавкIрав мизитгу, цIулагантIиссар цурда шяравалугу. НицIавкIуллал шяраваллил тарих, аваданссаннацIун, лякъиннав лахъиссагу! Дюхъаннав НицIавкIуллал цIа- кьини!