Хьхьирийн бучIлан ччими чан хъанай бакъар

Гьар шинах хасъсса къуллу­гъирттал «Хьхьирийн бучIан къабучIиссар, къадагъа дирхьуну дуссар» тIисса баян бавуртту дарчагу,МахIачкъалаллал пляжирттай ччан бацIансса кIану бакъар. Жула шагьрулул агьулданун ва хъамаллуран ххира хьу­сса «Березка» пляжрайн, мисалдаран, гьантлун 5 азара инсан учIайсса ур.

Шагьрулул Кировский райондалийн багьайсса хьхьирицIсса пляжирттай тIурча, «Березкагу» хIисавну, гьантлун 12 азараксса инсан игьалагайсса ур.
Ва райондалул администрациялул пишакарнал бусаврийну, вайннал, хаснува бакIчи СалихI Сагидовлул хъуннасса къула­гъас дувайсса дур халкь бигьалагайсса, щинавун бучIайсса кIанттурдай марцIшиву даврих. ЖучIанма гьашину бувкIсса хъамаллуравух, Ухссавнил Ккавкказуллал регионнаясса бакъа­сса, Башкирнава, Алтай крайрая, Екатеринбурграя бувкIссагу бусса бур.

ХIадур дурссар
Залму АьбдурахIмановал