ОьрчIал каникуллу аргъирай дур

Гъи цила аргъирай дур. Каникуллайсса, оьрчIансса шадлугъру хIадур дуллалиминнан ва ми тяхъа буккан бансса мероприятияртту сакин дуллалиминнан ца яла даву гьарзасса чIун дур.

З.АьбдурахIманова
МахIачкъалаллал Кировский райондалул администрациялулгу хъуннасса къулагъас дувай цала райондалий ялапар хъанахъисса мюрщултрансса шадлугъирттах. Вана вай гьантрайгу, июньдалул 28-нний, Кировский райондалул администрациялул хьхьичIсса сквердануву сакин дурну дия оьрчIан ва миннал нитти-буттахъан шадлугъ. ОьрчIал неъмат лавсуна аттракционная ва цащала ва тIуркIу буллалисса аниматортурая. Укунсса, оьрчIан хIаз ласунсса, аттракционну дусса майданну жула шагьрулий чIявусса бакъахьувкун, ва райондалий ялапар хъанахъисса оьрчIан ва хъуннасса ххаришиврун ккаллийсса ишну хьунни .

Шадлугърайн бувкIун бия 400-ннийн бивсса оьрчIру. Сакиншинначитурал шадлугъ хас дурну дия июльданул 8-нний кIицI лагайсса Щалагу Аьрасатнал Вихшалдарал кьинилун. Тяхъашивурттая ва тIуркIурдая махъ оьрчIайх дарчIуна вайннан хъинну ччи­сса нацIу-кьацIурдугу.