На бура дяъвилул оьрчI-инвалид

Чичлай бура зучIан на, Аьлиллул душ Мирзаева Гуржигьан. Яхъанай бура МахIачкъалалив,

хьхьичIвасса Кяхулайрай. Уттигъанну бувксса «Илчи» кказитрай на дуккав «Нанияра циняв лагма лаганнуча» тIисса, ТIулизуннал шяраваллицIун дархIусса, макьала – баян баву.


Ттул лас, ХIусайннул арс Мирзаев ХIажи, ТIулизматуссар, на нава ШавкIратуссара. 1959-ку шинал на къуртал бувссар Да­гъусттаннал шяраваллил хозяйствалул институт. ТIайламур бусан, ттун ШавкIравгу гьалмагъайтал чансса бакъахьун­ссия. Амма ца ппурттуву, Ашхабадраятугу увкIун, цанма буцинсса душних луглай ивкIсса ХIажинал, ШавкIравсса ца хъатIий унува, ча цукун я бавцIуссияв къакIула, къавтIун бизан бувансса щяпа бивщуна ттуйх. Цинявппагу махIаттал хьуну ливчIуна. ХIасил, кутIану бусан, авгъуст зурул 8-нний 1958 шинал хьуссия жул ташулул хъатIи.

ХIажи ия Ашхабадуллал сий дусса жагьил, машхул хьуну ивкIун ия лачIун уккаврил спортрахун. Ашхабадрай бувгьуну бия хьхьичIу-хьхьичIунсса кIанттурду.
Хъун дяъвилий Сталинград буручлачисса талатавривух гьуртту хьуну ивкIссар ХIажинал ппу Мирзаев ХIусайнгу. Ппу ­аьрайн лавгун махъ ТIулизмав лирчIун диркIссар нину ххюя арснащал: Муртуз, ХIажи, АьвдурахIман, Мирза, Адам. Ашхабадрай яхъанай ивкIссар ванил уссу Бутта. Муртузгу, ХIажигу ниттил тIайла був­ккун бивкIун бур таначIан тихун. ХIакьинусса кьини циняв­ппа уссур­вал лавгун бур аьпалухьхьун. Ашхабадрай ливчIун бивкIссар Буттал кулпат ва оьрчIру. Москавлив яхъанай уссар Муртузлул цалчинма арс ХIусайн, гайми буссар Ашхабад­рай ниттищал архIал.

Бусанна цаппара затру ттуятувагу. 1956-ку шинал на лавгун бивкIссара целиналийн Къазахъисттаннайн – Окмалинскаллал областьрайн. Яхъа­най бикIайссияв землянкардаву, уттугубишайссияв янналувува. Лагайссияв ххуллу буллан. ДикI тIисса затгу къаккаккайва. Нагу, ттущаласса душурваралгу, арцу цачIун дирчуну, лавсъссия ца чувал иникьаллул. Бай­ссия кIюлаччатIру. Къазахтураща накI машан ларсун, дайссия къалмухъ чяй. Тикку зузиссаксса хIаллай жу бувссия 30 ххалал аьрахъ.
Щар хьуну мукьах на лавгссара Бахарден тIисса поселокрайн. Гикку дия погранзона. Ласнал на бавкьунав зун учкъулалийн – дишайссия химиялул ва биологиялул дарсру детдомрал оьрчIахь. Даврил стаж ттул хъанай бур 15 шин. Амма МахIачкъалаллал собесран стаж гьану бакъар, миннал тIалав дуллай бур на ласлай бивкIсса харжирал лагру. Тих зузисса чIумал на ласайссия 180 къуруш. Амма муницIунсса документ ттучIа бакъар. Туркманисттаннал президентнайнгу, тайннал просвещениялул министерствалийнгу на чагъар чивчуссия, му иширан кумаг бара тIий, ших ттунма пенсия бишин хьуншиврул. Амма масъала щаллу къавхьунни.

На нава цIана бура 1-мур группалул инвалидгу. Лас ивкIуссар 1989-ку шинал. Шама арсналссагу, ца душнилссагу буллан багьуна ттунмалу. Му къагьану, арс Илиясгу, душ Къистамангу 2-мур группалул инвалидтал бур.
На бура та Хъун дяъвилул оьрчIавасса ца. Дяъвилул шиннардий ниттищал архIал жу яхъа­най бикIайссияв Буйнакс­кийл кIичIираву. Ниттил дуруххайва аьрайн гьан дансса ппалул фуфайкартту, варсул усру, нагу ганин кумаг буллай бикIайссияв.
Ттула тагьардания на чивчуссия чагъар Дагъусттаннал бакIчи В. Васильевлуйнгу.
Ттул миннатри зухь, агарда бюхълахъисса иш бухьурча, кумаг бара ттун.

ХIурматращал
Гуржигьан Мирзаева,
ш. ШавкIул-ТIулизун