Мякьнан щинал ххувгу – чирир

Забиуллагь ХIажиев

Зийлу, щаращи. ВайннучIату варакъигу хъачIрайну нанисса душнийн, хъамитайпалийн я тIайла бацIайхту, бавцIусса чIумал, дакI ххуйшиврул дуцIай. ХьхьичIава душ язи бугьан ччи­сса жагьил чIявуну ккурчIав щяи­кIайсса ивкIссар тIар — щинату нанисса душних ябитаншиврул.

Яла, язи бувгьумунил хьхьи­чIун увккун, варакъува щинал ххув була учайсса бивкIссар. Дурвав дунияллий мукун мякь лиххан буллалисса жагьилнал ва варакъи чулий бикIан був­сса душнил куннасса ххаллилсса сурат?! Варихха ташулул дайдихьу. Уттигъанну ттул янилун багьуна Хъюйннал шяраваллил хьхьичIсса мизитрачIа зийлу бакьин буллалисса инсантал.

На гайнначIан гъан хьуну, ссаламгу буллуну, цIуххавугу дур­ссия. Ттухь бувсуна га зийлу бакьин бансса аьркинлугъ — чартту, къун, цемент буллушиву ЧIяйннал ва Хъюйннал цачIусса администрациялул. Гиккусса давуртту дуллай ия Хъюйннал шяравасса ХIажиев Забиуллагь, мунан кумаг буллайгу ия ванал жагьилсса арс Альберт. Бувсуна ттухь мукунма давуртту Забиуллагьлул дуллай ушиву чирилун. Кьамулну лякъиннав Заннал зу дуллалимур, дурмур!