Культуралул хъаттирдай

Июньдалул 28-нния июльданул 5-ннин республикалий най ду­ссар «Зунттал халкь» тIисса цIанилусса фольклорданул ва халкьуннал аьдатирттал фестиваль.
З.АьбдурахIманова
Вай гьантрай жучIанма чил билаятирттая хъамалу бувкIсса фольклорданул коллективру биянтIиссар личIи-личIисса районнайн ва шагьрурдайн. Шикку вайннал ккаккан дурунни жула агьулданун цала миллатирттал фольклорданул ххазинартту.
Июньдалул 30-нний Къалмукьнал «ЦЕЦГ» тIисса фольклорданул ансамбль цала концертрал программалущал був­кIун бия Бущихъиял райондалийн. «Аьндиял варси» тIисса цIанилу фестиваль-шадлугърал майдангу кIанттул агьулданул тIивтIуну бия Кезеной –Ам бярницI. Аьдат-эбадатирттал байран дакъасса, ва дия мяйжаннугусса дукрардал фестивальгу.
Райондалул бакIчи Ма­хIам­мад Патхулаевлул, хъамаллурахь баврув тIий, бувсуна фестивальданул тарихраягу. Бувсуна цала хъаннил зунттал халкьуннан хъинну бусравсса варси байни бишайсса захIматраягу. Хъинну ххуйну кьамул бувна тамашачитуралгу Къалмукьнал фольклорданул программа.
Хъамаллуран дакIний ли­чIансса мюрщи бахшишругу дуллуну, коллективрал каялувчи Эрдни Манджиевлун пишкаш бувна хъинсса аьнди варсигу.

Вара кьини ахттакьун чIумал Оьруснал театрданул майданнивгу, ччан бизансса кIану бакъа, щапI куну бувцIуну бия миллатирттал лаххи-ликкиялувусса мюрщи-хъунинал. Машрикь-магъриб цаннивух ца хIала був­ххун, талихI-тирххандарал дуниял ялун дирссаксса иш бия. Бия шикку Чехиянал, Словакиянал, Сербиянал, Индиянал, Ираннал, Азирбижаннал миллатир­ттал яннардаву ва цала –цала къавтIутIисса аьнтIикIарттугу, аьшукьталгу.
Июльданул 1-нний Оьруснал театрданул сахIналий «Ттул Дагъусттан – ттул Аьрасат» тIисса фестивальданул лагрулийсса гала-концерт хьунни. Шикку Аьрасатнал культуралул министр Владимир Мединскийл, ЮНЕСКО-лучIасса Аьрасатнал иширттал комиссиялул секретарь Григорий Орджоникидзел, ГосдумалучIасса культуралул комитетрал хъунмур Елена Ямпольскийл цIания фестивальданул гьурттучитал барчагу бувну, чIа увкунни ирсирайсса культура дуруччинмур бан ва никирая никирайн миллатирттал аьдатру дачин дуллан.
ЖучIанма бувкIсса хъама­ллуран жула авадансса культура ккаккан дуллалисса хъунна­сса концертравух гьурттуну бия Буйнакскаллал, Къарабудах­ккантуллал, Къаякканту­ллал, Къумтуркъалаллал, Хасавюртуллал ва цаймигу районнал фольклорданул коллективру.