Ирсирай нанисса бюхъугу, хъитгу ххисса уссурвал

Уссурвал МахIаммадовхъул «Илчилий» хъамалу

Жул редакциялийн чIун-чIумуй бучIайсса хъамаллурал ккуран гьарта-гьарза дувай, цивппа чув ялапар хъанай бунугу, Ватандалийра дакIру лирчIсса, цащава хьусса мутталий гьарзатгу кьариртун, буттал улклул гьавалул нахIала бан бучIайсса жула арс-душвавралгу. 
Ларгсса нюжмардий «Илчилул» редакциялий хъамалу буссия, цала Уручуллал шяраву бакъассагу, Ахъушиял райондалийгу, жула миллатравугу, щала Дагъусттаннайгу бусравсса ва хIурматрайсса уссурвал, кIиягу математикалул ва физикалул элмурдаву хьхьи­чIунминнал сияхIрайсса, Аьвдулкьадирдул арсру — ХIажи (Польский) ва Москавлив ялапар хъанахъисса ванал чIавама уссу Зайнуттин МахIаммадовхъул.


Университетраву зузисса 50 шинава, сайки 30 шин ХIажи Аьбдулкьадировичлул ДГУ-лул математикалул кафед­ралул хъунаману зий хьуну дур. Ва ур ДГУ-лул ва ДГУНХ-рал профе­ссор. ЧIявучин кIулссар ванайн ялун дирзсса Польский тIисса цIагу, жагьилний Польшанаву зий ивкIун, тихра диссертациягу дурурччуну диркIшиву.
Хъунама уссил маслихIат­райну физикалулмур элмулун цала оьрму хас бувсса Зайну­ттингу чIярусса шиннардий зийгу, ялапар хъанайгу ур Москавлив. ХIакьину тикку ванал гьунар ххисса кIунттилу зий бур «Сигма-Оптик» тIисса элмий­сса технологиярттал хьхьичIунсса предприятие.
Ваная жула кказитрай хьхьичI­­вагу чанну-ххину чивчуссар. Зайнуттин, 1961 шинал Дагъусттаннал паччахIлугърал университет­рал физикалул факультетгу къуртал бувну, Да­гъпединститутрал физикалул кафедралул ассистентну зий ивкIун ур. 1964-68 шиннардий Элмурдал Академиялул Крис­толлографиялул институтрал аспирантуралий ккалай ивкIун ур. Тиккура дурурччуну дур диссертациягу. Муния махъ зий ивкIун ур Физикалул институтрал элмийсса зузалану. Зайну­ттиннул чялишсса гьурттушинна дувайссар Москавливсса жула диаспоралуцIун дархIусса сайки гьарца давривух.

-Миллатрал кказит на ккалли байссар ца хъуннасса, багьлул ххирасса, ттунна Ватандалия тIайла дурк­сса хъуслин, бахшишран. Ва дур ттул бу­ттал улклущалсса, миллат­ращалсса дахIаву, тIий ур Москавлив мина дирхьусса Зайнуттин.


-ДакIний бур, нава чIивиний хIакин хьун ччай ивкIсса, хаснува хирургну. Амма хъунама уссил насихIатрал бияла ялтту бувккун на физикалул элму язи дургьуссия,-тIий буслай ур Зайнуттин.
— Зул агьулданий математикалухсса, физикалухсса, учиннуча, аьщуйн щун дурми элмурдахсса ччаву, гъира-шавкь щия дирсса дия? — тIий цIухлай буру.
Ва суалданухьхьунсса жаваб цайнна ларсунни хъунама уссил ХIажинал:
— Таний мукунми элмурдах хъуннасса къулагъас диркIшиву къакIулли. Амма, жула тухумрал агьулданух, жула мархрал тарихрах ябитлан ивкIукун, чIалай ва бувчIлай бур элмулухсса гъира жул ирсирай нанисса бушиву. Ва иширан хасну Зайнуттиннул дайдихьу дурну, на чивчуну чулийн буккан бав мадара­сса лагрулул лу.

Жул 8 никирайсса арамтал бивкIун бур Уручуллал шяраву кьадиталну. Жул фамилиягу Кьадиевхъул дикIан аьркинссия, амма, цIа-бакI чичайни, щил ци дяйкьин дур­ссияв, жуяту МахIаммадовхъул хьуну бур. Ряххилчинмур никирай ва уссийн цIа дирзсса, Зайнуттин щарнил кьади ивкIун ур. Мунал хъирив МахIаммад, хъиривгу 1830 шинал увсса мунал арс СалихI, ванал хъиривгу Дикъа-МахIаммад тIисса арс. ВаначIа дуклайгу ивкIссар цIа ларгсса динчи ва аьлим­чу АьлихIажи Ахъушинский. Дикъа-МахIаммадлул кьадишиву дурну дур 41 шинай. Мунал арс Аьвдулкьадир-хIажинал цIар ттуйн дирзсса цIагу. ХьхьичIмур цIагу яла дагьну, ттуйнгу ХIажи тIий ливчIун бур. Жул ппугу хъинну дуккаврил хIал кIулсса, цала арсвавралгу элмулул ххуллу бувгьуну ччисса ия.

Жу цал бивкIссару аьрабрай ккалай, яла, туну школалийнгу лавгун, гихуннайсса кIулшивуртту ласарду. Ттуща математикалул хIисавртту, задачартту бигьанма, янил ляпI учиннинма, бан бю­хъайва. Ттула хъирив марцIсса ххювардай ккалаккисса Зайну­ттингу физикалул чулийнай урган увссия. Амма ваная уккан­ссия тIийна икIара ххуйсса гуманитарийгу. Му­къул пасихIсса, чичрурдал хIисав-сан куртIну дуллалисса гъира бикIайва ванаву. Жу кулпатраву буру мукьа уссу ва ца ссу. Жуву цинявннаву яла дакI хъинмагу, узданмагу, иминмагу Зайну­ттинни.
Шикку цаятура цIарду дуллай къаччисса Зайнуттиннул хъунмасса хIарачат бунни ХIажи аьличIан ан, амма хъунама ­уссил цала учин ччимур укъавкуну къабивтунни.

Жул ва кьини редакциялий хьусса хьунабакьавура дия ляличIину тIааьнсса ва гъили­сса, дакIнихтунусса ихтилатру буллалисса. Цивппа цакьнива тта­ттахъулгу, жяматраву махъ нани­сса хъуни чиваркIгу хьуну бунугу, чIивима уссу ия хъунама уссу аьличIан ан сикъаслай, сикъа­слайнугу цаятува бусласийни ламусравун агьлай, гъалгъа цамур чулухунмай бишинмур буллай, амма къахъанай. Гьарзатраву ляличIисса ххуйшиву дия.

Зайнуттиннул бувсуна, цува Москавлив ялапар хъанай унугу, «Илчи» кказит итабакьлай байбивхьуния шинайсса бу­кку ушиву.
-Миллатрал кказит на ккалли байссар ца хъуннасса, багьлул ххирасса, ттунна Ватандалия тIайла дурксса хъуслин, бахшишран. Ва дур ттул бу­ттал улклущалсса, миллатращал­сса дахIаву. ДакIнийхтуну барчаллагьрайна уссара на зуйн, ва кказитрай зузиминнайн. Зу хъуннасса ва агьамсса даву дуллалисса халкьру. ЗуйхчIин навагу хIарачат буллан икIара ттула арснал арснащал лакку мазрай ихтилат буллай, ганавугу ва жула «лакку рухI дишин­сса, чантI учин дансса» умудрай, -тIий ур Зайнуттин.

-Зайнуттин, му инара каялувчишиву дуллалисса «Сигма-Оптик» предприятиялиягу бувсун ччива. Ссаха зузи­сса, ци журалул приборду итадакьлакьисса предприятияр му?
— «Сигма-Оптик» 1991 шиная шинмай зузисса, Аьрасатнаву бакъа, мунил кьатIувгу кIулсса, шиная шинайн цала муштаритурал ккурандалуву бусрав-сий лахъ хъанахъисса ттизаманнул приборду итадакьлакьисса предприятие хъанахъиссар. Август­рай 28 шин хьунтIиссар жун. Элмулул ялун ца яла захIматсса чIунну дуркIсса 90-ку шиннардий ххюйла хIукуматрал премиялун лайкь хьусса хъунасса академик В. Пустовойтлул маслихIат бувссия жухь, элмийсса зузалт­рахь, га предприятие тIитIингу. Ттул каялувшиврулу зий уссар 50 инсан, коллективраву зийгу бур дянивсса шиннардил оьр­мулувусса элмийсса пишакартал. Предприятиялул итадакьай­ссар навт, газ бу­ккайсса мяъданнай ишла дувайсса, контроль-дуцинну дувай­сса ттизаманнул приборду. Жущал дахIаву ду­ссар дунияллийх цIа ларгсса жула «Роснефть», «Газпром» ва цаймигу агьамсса компаниярттал. Жул цIа ххуйну кIулссар Германнаву, Ингилиснаву, Норвегиянаву, Даниянаву, Японнаву ва цаймигу билаятир­ттай. ЦIана зий буру Германнал «ЮФУ» тIисса компаниялущал, беспилотникирттай бишайсса спектр­данул аппаратру буллай. Ми ишла буллантIиссар шяраваллил хозяйстварттаву лачIа, къама ва цаймигу ххяххияр­тту цукун ххяхлай дурив хъирив лаллай, ци цIуцIавуртту миннуй хъанай дурив ххал дуллай. Миннул кумаграйну ххал дуллан бюхъантIиссар билаятрай­сса вацIрал, мивусса мурхьирдал, уртту-щинал тагьар…
ЛичIи хьун къаччай бунува, личIи хьуру жу кIиягу уссия­ту, цаннаяр ца чантI увку­сса, цивппа бусса кIантту мудангу утта буккан буллалисса кIия иялчунаяту, кIия интеллигентнаяту.
-Барчаллагь хъунмасса! ТIай­лабацIу баннав зун гьарца дуллалимуниву!
ХIадур бувссар З.АьбдурахIмановал