Ина бувгьусса гьанна рахIматранссар

Сакинат Аьбдуллаева

Учительнал бияла хъинну хъунмар. Ххуйсса учитель оьрчIан оьрмулухун дакIний личIай ва мунал бивзсса кIулшивурттал гьану оьрмулуву мудангу бучIи лякъай.

Вай гьантрай оьрмулул юбилей кIицI ларгунни ххаллилсса учитель, захIматрал ветеран, РСФСР-данул кIулшивуртту дулаврил отличник, МахIаммадлул душ Сакинат Аьбдуллаевал.


Бувну бур Сакинат 1939 ши­нал июль зурул 2-нний ЧIаящиял шяраву. Мусил медальданий къуртал бувну бур ГьунчIукьатIрал дянивмур даражалул школа.
ХIакьинусса кьинигу хIурматрай дакIнийн бутлай бур ва цилва учительтал. Школа къуртал бувну махъ Сакинат бувххун бур Дагъусттаннал университетрал филологиялул факультетрайн. Вагу ххуй­сса кьиматирттай къуртал бувну, 1963 шинал зун бувкIун бур КIамахъаллал къутаннайсса Сангардал школалийн. Ца шин ми­ккугу дурну, МахIачкъалалийн бувкIун, 8 шинай байбихьулул школалий зий бивкIун бур.

1973 шинал цIунилгу зана хьуну бур цила захIматрал ххуллу байбивхьусса Сангардал школалийн. 1986-ку шинайнин ши­кку оьрус мазрал ва литературалул дарсру дихьлай бивкIун бур. Мунияр махъ, 2009 шинайн бияннин, Сакинат зий бивкIун бур гиччава арх ба­къасса ГьунчIукьатIрал школалий. Оьр­мулул сайки 50 шин ванил харж дурну дур оьрчIан. Цила захIматрал ххуллий лайкь дурну дур личIи-личIисса наградар­тту. КуртIсса кIулшивуртту ду­сса, цила давугу, оьрчIругу ххира­сса Сакинат мудангу хIурматрай бивкIун бур дуклаки оьрчIалгу, учительтуралгу дянив.
Оьрмулул юбилейгу дакI­нихтуну барча дуллай, чIа тIий буру Сакинатлун цIу­ллу-цIакь­шиву, ххари-хъин­ши­вур­тту.
ДакIнийсса мурадру бартлаганнав, оьрчIал ххари буллай битаннав.
Вил хIурмат бусса дуклаки оьрчIал цIания

Андриана Аьбдуллаева