Жижара

Загьуруттиннул душ Штанчаева Асли

Вай гьантрай жуятува батIул хьунни ГьунчIукьатIрал шяравасса Штанчаева Асли Загьуру­ттиннул душ.

Асли бувну бур 1934-ку шинал октябрьданул 18-нний ГьунчIукьатIрал шяраву. 1951-ку шинал къуртал бувну Гъумуксса дянивсса даражалул школагу, бувххун бур дуклан политех институтравун. Мугу къуртал бувну, зун бивкIун бур Лакрал радиолий музыкалул аралул редакторну. Ва даврий зий ванил хьуссар ххюцIалунния лирчусса шинну. Аслил хъинну хъунма­сса захIмат бивхьуссар Лакрал фольклорданул музыка ябан, чIявусса, гьунар бусса, жагьил­сса балайчитал ялун личин бан.

Ччянива адаминацIагу хьуну, Аслил цилагу хъунигу бувну, инсантуравун буккан був­ссар мукьа оьрчI. ЧIярусса шиннардий бувсса захIматрахлу Аслил хIалал дурссар чIярусса грамотартту, хIукуматрал бахшишру ва барчаллагьру. Ванин дуллуссар «Аьрасатнал культуралул лайкь хьусса зузала» тIисса лахъсса цIагу.

Асли дунияллия лагаврил кьурчIишивугу кIидачIлай, жижара буллай буру арсваврахь ЛатIиплухь, Шамиллухь, Зу­раблухь, душ Хатипатлухь, махъсса уссурссуннахь, гъан-маччаминнахь. Махъминнал оьр­мурдай барачат бишиннав, гьав нурданул дуцIиннав.

ГьунчIукьатIрал
ва КIямашрал жямат


ХIажимусил арс Сагъиров Сагъир

Июньдалул 15-нний оьрмулул 87 шинаву аьпалухьхьун лавгунни ДР-лул лайкь хьусса учитель, щаллагу ЦIуссалакрал райондалул жяматран бусравну ивкIсса чув, ЧIурттащатусса ХIажимусил арс Сагъиров Са­гъир.

Увну ур Сагъир 1932 шинал Лакрал райондалий ЧIурттащиял шяраву.
ЧIавасса оьрмулийва ванан личIи-личIисса захIматшивуртту духIлан багьну бур, миннувух – ца кIаная цамур кIанайн изан багьлагьаврицIун дархIуссагу. Вай захIматшивурттал Сагъир сисин, сасан увну ур.

Дуккавриву итххявхсса, тарбиялул гьану цIакьсса оьрчI, 1951 шинал ЦIуссалаккуй 10 классгу къуртал бувну, Да­гъусттаннал педагогикалул институтравун дуклан увххун ур. Ххуйсса хIасиллайну институт къуртал бувсса ванал педагогнал даврил оьрму байбивхьуну бур ЦIуссалакрал школалул завучну зун айишаврияту, архIалла математикалул ва физикалул дарсругу дихьлай. Цаппара хIаллава ивтун ур мува школалул директорну.

Сагъир ЦIуссалакрал райондалул кIулшивуртту дулаврил даврил гьану бивзминнавасса цар. АцIра шинай ванал каялушиву дурну дур райондалул профсоюзрал идаралийгу, ­уссия агьалинал оьрмулул иширттавух чялишну гьуртту хъана­хъисса жяматийсса ишккаккунугу. Ва ия хIакьсса учительгу, тарбиячигу.

Ванал бусравсса бахшишир­ттавух дур Дагъусттаннал лайкь хьусса учительнал цIагу.
ЦIуссалакрал райондалул кIулшивурттал даврил ттарцIну ивкIсса Сагъир дунияллия лагаврил кьурчIишивугу кIидачIлай, жижара буллай буру ванал оьр­чIахь, миннал наслулухь, гъан-маччацириннахь, щалагу агьлу-авладрахь. Ванал барачат махъ ливчIун лякъиннав, гьаттай нур дизаннав, алжаннул къапурду тIитIиннав.

ЧIурттащиял
ва Ххюлуссуннал жямат


Рамазаннул арс Шалласуев Щайх

ЦIуцIи шаний лахъигу лавгун, ахиратрал хьунни ххаллил­сса нитти-буттал арс, бусравсса лаккучу Рамазаннул арс Шалласуев Щайх.

Щайх увссар 1948-ку шинал ЧIяйннал шяраву, Шалласухъал Усттар-Рамазаннул ва Щайххъал ПатIимал кулпатраву.
1965-ку шинал ЧIяйннал дянивмур даражалул школагу марцIсса ххювардай къуртал бувну, увхссар МахIачкъалаллал шяраваллил хозяйствалул техникумрал гидромелиорациялул отделениялийн. Техникумраву дуклакисса чIумалгу ивтун ивкIссар профкомрал председательнал хъиривчуну. «Меткий стрелок» тIисса кружокрайн занай, кIилчинмур разрядран лайкь хьунугу ивкIссар. Щайхлун хъинну ххирая суратру ришлан, ккалли ансса фотографгу хьуна ваная. Техникумгу хъинну ххуйну къуртал бувну, армиягу лавхъун махъ зун айивхьуссия Къизлардал ПМК-лий нивелировщикIну, кIива зурувату муная увссия мастер.
1972 шинал Щайх увцуна зун дахьра цачIун дурсса совхозир­ттал инженер-гидротехникIну. Миккугу ванал чIалачIи бувссар цува хъинну за кIулсса, итххявхсса специалист ушиву. Миччагу тIайла увкссар ПМК-лул мастер-строительну, хъиривва ивтссар прорабну. Коллективраву ванайн учайсса бивкIун бур «Любимец ПМК» куну.
Ванал сурат чан къархьуссар республикалул ХIурматрал ул­ттуятугу. Щайхлул хIалал дур­ссар «ДАССР-нул лайкь хьу­сса мелиоратор» тIисса ларай­сса цIагу.

Учайхха «Ххаллилсса мархрайри ххуйсса бакIлахъия шай­сса» увкуну.
Щайхлул ппу Шалласухъал Усттар-Рамазан Хъунмасса Б­уттал кIанттул цIанийсса дяъвилия кIура авссар 1-мур группалул инвалидну, куямур ка дакъа, шанна орденгу хъазамрай ларчIун.
Щайх уссия пахру-ххара бакъасса ххаллилсса тарбиялул инсан, аькьлулул увччусса чув-адамина.
Инсан лавгун мукьах дунияллий личIайсса зат дур хIур­матрай кIицI дуллалисса цIа. Щайхлул цIа мудангу бусраврай личIантIиссар ванал мачча-гъаннал, уссур-ссуннал, чIявусса дустурал дакIурдиву.
Щайх ахиратрал шаврил кьурчIишивугу кIидачIлай, жижара буллай буру ванал кулпат Светланахь, арсурваврахь, душваврахь, уссурваврахь, ссурваврахь, цинявппагу мачча-гъаннахь.
БивкIулун цучIав хъамакъаитайссар! Щайхлулгу бунагьирттал аьпа баннав, алжаннул ххари аннав!

ЧIяйннал жямат


Утти игьалагу буттал аьрщарай

Уссил Аьлил аьпалун

Вана увкIун утти
Буттал шяравун,
Къазахънал аьрщарай
Кьагу-къаивтун.

Вана бавтIун щала
Щарнил жяматгу —
Вихь авуравгу чин,
ТIайлагу уккан.

Мякьна лавкьу яру
Гъурбатрал кIанай
Къахьунссарив, уссу,
Цинявннах битан.

Уссай ссу бивчIа чин
Чурххай хIал бакъар,
Вил бивкIулун лайкьсса
Зума чин къашай.

Цукун лакьав ина
Ми чанна яру,
ЧIарав цучIав акъа,
Жугу дакIнийну?

Лажинни, къавхьунав
Чансса яхI буван
Ххира уссу вила
Ялун ияннин.

Ттул арс къаувккунав
Вил чурттул хьхьичIун?
Ягу ппу увкIунав,
«Ча увкра, арс» тIий?

Ниттил бувай буркив
Экьигунайсса
Букан ччайна ура
ТIий икIайвавхха.

Къавхьуннихха жуща
Вин ччимур буван,
Цуксса вай жул дакIру
Бан ччай дунугу.

Тти шанашу, Аьлий,
Лавкьу къатлуву,
Утти игьалагу
Буттал аьрщарай.

Вих аьтIийнмасса ссу АхIмадова ХIурия,
ш. ГьунчIукьатIи