Ванал бивтссар кутIасса, амма яргсса оьрмулул ххуллу

Закир Штанчаев

Хъинну гьунар бусса строительнан ккаллийну икIайссия жула ватанлув, Штанчаев Закир Шяпинал арс.


Залму АьбдурахIманова
Увну ур ва 1929 шинал июльданул 10-нний. Гьашину Закирдун хьунтIиссия 90 шин. Бу­ттал шяраву ГьунчIукьатIув арулла шинал школагу къуртал бувну, 1946 шинал Гъумучиял школалийн дуклан лавгун ур. Мугу къуртал бувну, дуклан увххун ур Ленинградуллал инженер-строительнал институтравун.
Закир Штанчаев Дагъусттан Республикалул строительствалул индустриялул гьану бивзминнавасса, мунил бакIщаращуйсса цану ивкIссар.

Мангъулнал Эрденет тIисса шагьрулий
Штанчаев Закирдул каялувшиврий бувну бивкIссар
«Горно-обогатительный комбинат»

1962-1967 шиннардий ванайн тапшур бувну бивкIссар «Дагстрой» трестрал хъунама инженернал къуллугъ. 1967 шиная 1972 шинайнин Закир зий ивкIссар СССР-данул Промышленностьрал строительствалул министерствалул Дагъусттаннайсса Управлениялул хъунама инженерну. Цахъи хIаллава ивт­ссар «Дагестангражданпроект» институтрал директорну.
Закир ивкIссар хъинну цала пишалул чIан-гьану кIулсса, ччимур журалул объектрал хIал-тагьар ххал дигьин бюхъай­сса пишакар. Хъунмасса гужгу, кIулшивурттугу харж дурссар ванал, жула строительствалул аралул гьану цIакь буллай.
ДГУ-луву строительствалул факультет тIивтIуну, цаппара хIаллай ганил гьанулий Политех институт тIивтIусса ппур­ттуву, цимирагу шинай Закир Штанчаев увчIайсса ивкIун ур паччахIлугърал экзаменацион комиссиялул хъунаману.
ХIасил гьар чулуха дугъри­ссагу, вихшала дишин лайкьсса чувгу, каялувчигу ивкIун ур Закир.

Ччяни нину-ппугу яла лавгун, ганан багьну бур цала хъа­ттиралун ласун, цаярва мюрщими уссурвал. 1970 шинал МахIачкъалаллал райком партиялул рекомендациялийну Закир тIайла увккун ур Мангъулнал республикалийн зун. Тикку зийгу ивкIун ур строительствалул трестрал хъунама инженерну. Улан-гол, Шарин-гол, Суха-Батор, Улан-Батор шагьрурдай ва гьурттуну бувну бур къатри дай комбинатру, муххал ххуллул вокзаллу, школартту, рахIурдал фабрикартту ва хIат-хIисав да­къасса чIярузивурду ду къатри. Вай дакъасса, Эрденет тIисса шагьрулий ванал каялувшиврий хъинну кутIасса чIумул мутталий бувну бивкIун бур «Горно-обогатительный комбинат». Ва иширая бувсун бивкIссар цент­рал телевидениялийгу.

Хъуннасса вихшала дурну, З.Штанчаев личIи-личIисса шиннардий цимилгу увчIуну ивкIссар КПСС-рал горкомрал, горисполкомрал вакилну. ИвкIссар мукуна Мангъулнал республикалийсса Дарханнал консульствалул округрал цачIун був профкомитетрал чулухасса вакилнугу.
Мангъулнаву бивхьусса захIматрахлу ва лайкь хьуссар тайннал хIукуматрай кIилчинмур наградалун ккаллийсса «Полярная звезда» тIисса ордендалун.
Оьрму кутIасса ивкIнугу, Закирдул бивтссар эбратран­сса, яргсса ва ххаллилсса оьрмулул ххуллу.