Вайннавухва — кIива ссугу

Ва зурул 22-23-нний Турциянаву, Анталия шагьрулий, хьусса ментал арифметикалул щаллагу дунияллул олимпиадалий Лаващиял гимназиялуву дуклакиссассурваврал – Луиза ва Шуаьнат МахIаммадовахъалгу чемпионкахъал цIарду ларсунни: Шуаьнат – суперчемпионка хьунни, Луиза – чемпионка.


КIинниннагу дуллунни олимпиадалул бахшишругу, кубокругу. Душваврал ххувшаврия социал сетирдайгу, «Илчилул» сайтрайгу хьхьичIва-хьхьичI бусансса тIайлабацIугу жун хьунни, жула муданасса маслихIатчи Алексей ХIажиевлул хавар бувну. Ххувшаву барча дуван душваврал ниттичIан, ЗаирачIан, оьвчайхту, мунил бувсунни душру ттинингу цимилагу ххув хьушиву укунсса журалул конкурсирттай, амма, пахру-ххара ба­къасса бушиврийн бувну, тай ххувшавуртту ххютулу лирчIшиву.

— На хъунмасса барчаллагьрай бура лакрал кказитрайн, укунсса къулагъас дурну, жул душваврал ххувшаврия респуб­ликалул СМИ-лийн ва социал сетирдан баян буваврихлу. Душру Лаващав дуклай буссар, сайки гьарца бигьалагай кьинирдай ва каникуллай МахIачкъалалив бучIайссар Ширавова Барият каялувшиву дуллалисса Uskill центрданийн, — увкунни Заира МахIаммадовал.

Жунгу тIааьнну бур, Да­гъусттаннал оьрчIал щаллагу дунияллул лагрулийсса олимпиадарттай, яъни интеллектуал кIулшивруву, ххуйсса кка­ккияртту чIалай. Дурккусса, итххявхсса оьрчIал кIунттихьри Дагъусттаннал бучIантIимур буссагу.

Читайте также: