Барча бавуртту

Июль зурул 4-нний бувну бур уздансса агьлу-авладрал душ, ххаллилсса нину, Гъумучиял шяравасса Шуаьнат Илиясова.

«Дараччи» клубрал гьану бивзния шихунмай хIакьинусса кьининин Шуаьнат хъунна­сса гьурттушинна дуллай бу­ссар фондрал давриву. Аьчухсса, дакI-аьмал хъинсса Шуаьнат дазу-зума дакъа ххирар цинявппагу «Дараччилул» душваран, лагма-ялттунан. Ванил хIурмат хъунмасса бур ласнал агьулданул дянивгу. Цуппагу бур хъамал ххирасса, дакIгу, кагу тIиртIусса инсан. Мукунма тарбия бувну бур цила оьрчIругу.
ХIурмат бусса Шуаьнат!
Барча ина бувсса кьини. ЦIуллушиву дулуннав, дакI­ниймур бартлаганнав, оьр­мулия щалихханнин битаннав.

Ина ххирасса
«Дараччилул» душру


Вай гьантрай увсса кьини кIицI ларгунни ххаллилсса лаккучу, бусравсса нитти-буттал арс, ЧIяйннал шяравасса АбутIалиблул арс Рамазанов Кариннул.

Виваллил иширттал органнал зузалал пишагу язи бувгьуну, чIярусса шиннардий личIи-личIисса жаваблувсса къуллу­гъирттай зий, цала бюхъу-бажар ккаккан бувсса ххаллилсса пишакарди Карин.

Саратовуллал юридий институтгу къуртал бувну, 1993 шиная шихунай зий ­уссар ихтиярду дуруччай органнай. ЧIярусса наградартту лайкь дурссар ванал Дагъусттаннал МВД-лул кадрардал управлениялий, МахIачкъалаллал Советский РОВД-лул хъунаманал хъиривчуну ва цаймигу къуллугъирттай зузисса чIумал.
ЦIанасса чIумал Карин ур Каспийскаллал ГОВД-лул хъунаманал хъиривчуну. Ва ур полициялул подполковник.

ДакIнийхтуну барча дуллай буру Карин увсса кьини. ЧIа тIий буру цIуллушиву, тIайлабацIу, хьхьичIуннайшивуртту, ичIура ххаришивуртту.
ДуллалимуницIун Занналгу кабакьиннав.

Ина ххирасса уссурссу,
дустал