Барча бавуртту

ГьунчIукьатIрал шяравату­сса Ибрагьиннул арс Сайпуллаев Щамхалан там хъанай дур 70 шин.

ХIурмат лавайсса Щамхалай! ДакIнийхтуну барча дуллай вил юбилей, чIа тIий буру цIуллушиву, цIу-цIусса тIайлабацIуртту, лахъисса оьр­му!
Ина бувсса захIматгу, ина ккаккан дурсса виричушивугу, вил тIиртIусса дакIгу, аькьлу-кIулшилийсса махъругу жун мудангу дакIнийссар.
Ина, ттинин куна, ттиния тихунайгу кьуватгу, кашигу дуну личIаннав. ОьрчIалгу, оьрчIал оьрчIалгу ххари ­уллай, дунияллия щалихханнин итаннав!

ГьунчIукьатIрал ккуран