Аьрасатнал виваллил иширттал министр — Дагъусттаннай

Аьрасатнал виваллил иширттал министр Владимир Колокольцев увкIунни МахIачкъалалив.
Министрнал совещание дунни Аьрасатнал МВД-лул Ухссавнил Ккавкказуллал федерал округрал ва Дагъусттаннал Виваллил иширттал каялувчитуращал. Вайннал бувсунни цачIарасса оператив тагьардания.


А. Аьбдуллаева
В. Колокольцевлул чIурчIав дунни хьхьичI ххуттайн ласунсса масъалар­ттай. Тапшур бунни сакиншиндарай­сса тахсиркаршиврийн, экстремизмалийн, коррупциялийн, закондалуцIун къабавкьуну ярагъ ишакаш баврийн къарши бацIансса, мукунма жяматий­сса кIанттурдай низам дуруччинсса, паччахIлугърал хIаллихшиннарду бартдигьаврил даража гьаз бансса ххишала­сса чаранну лякъин.

МахIачкъалаллал Ленинский райондалул полициялул отделданийн увкIсса чIумал, В. Колокольцевлул ихтилат бунни зузалтращал, ххал дунни вайннал шартIру. Ва аьрххилий министр мукуна ивунни Дагъусттаннал МВД-лул МСЧ-райн (медико-санитарная часть), ихтилат бунни микку зузиминнащал ва уттубивхьуминнащал.

КIулну бикIан, Дагъусттаннал МСЧ-рай хъин хьун бучIайссар, Дагъусттанная бакъассагу, Аьрасатнал цайми регионнаяссагу полициялул зузалт. Ши­ччалу дузалну буссар ттизаманнул оборудованиялул. Мунийн бувну, шикку зузисса пишакартураща бюхълахъи­ссар хьхьичIунсса кьяйдардай диагноз дишин ва хъин бан.