Гъинтнил каникуллая оьрчIал неъмат ласуншиврул

Гъинтнил каникуллая оьрчIал неъмат ласуншиврул МахIачкъала шагьрулул КIулшиву дулай управлениялул гьар шинах хIарачат бувай дуклаки оьрчIру республикалул лагерьдайн бигьалаган гьан буван.Цалчинмур смена дайдирхьуссар ва зурул 10-нний. Оьрмулул 7 шинава 14 шинавун ияннинсса 100 оьрчI ва кьини тIайла увккунни Дагъусттаннайсса ца яла ххуймунин ккаллий­сса «Бургъил зума» тIисса лагерьданийн.


П. Рамазанова
ОьрчIру тIайла буккан нитти-буттахъул бавтIун бия Елена Исимбаевал цIанийсса стадиондалийн. ОьрчIах ялугьлай бия ххуйсса автобусру. Ца смена 21 гьантлийссар. ОьрчIру лагерьдайн ххилаххиссар «Дагтранс» компаниялул мюрщи автобусирттал.

ОьрчIащал архIал бу­ссар хасну хIадур бувсса педагогтал ва Минздраврал ккаккан бувсса медициналул зузалт.
ХьхьирицIсса ягу МахIач­къалалия архсса цаймигу лагерьдайн циняв бигьалаган ччисса оьрчIру гьан буван къабюхълай бухьувкун, шагьрулул ца­ппара школардайгу бур цаппара лагерду сакин бувну. Шагьрулул КIулшиву дулай управлениялул баян бувна танива 11 школалий игьалаглай икIантIишиву 2200 оьрчI.

Ларгсса нюжмаркьини на бивра Альбурикентливсса 28-мур школданийсса лагерьданийн, тикку бигьалаглай бия кIива группа, дянивну – 50 оьрчI. Тарбиячитурал бувсунни лагерьданий культуралул программагу хIадурну душиву, личIи-личIисса конкурсру, тIуркIурду, викторинарду, музыкалул вечерду ва цаймигу оьрчIру бялахъан бувансса мероприятияртту. ОьрчIан ххуй­сса кIюрххилсса ва ахттайнссагу дусса дия.

Шагьрулул лагерьдайн занан ихтияр дуссар ччимур школалий дуклакисса оьрчIахь, шагьрулул цумур райондалий яхъанай ухьурчагу.