Архив по дням: 22 июня, 2019

Аьрщарал кьимат цукссари?

Июньдалул 19-нний ДР-лул ХIукуматрал батIаврий ххал бивгьунни республикалий паччахIлугърал аьрщарал кадастр кьимат бищаврил масъала.