ЦIанихсса спортсменнал аьпалун

Турнирданий гьуртту хьусса бувагу ца душ Эльдарова ПатIиматлул ккаккан дунни яла ххуймур техника

ЦIуссачIурттащиял шяраву, чIявусса агьлугу бавтIун, бюх­ттулсса даражалий хьунни цIанихсса спортсмен, дунияллул даражалул спортрал мастер Амирханов АхIмадхан Амирханнул арснал аьпалун хас дурсса дунияллул халкьуннал дянивсса дзюдолул турнир. Читать далее