Нитти-буттал захIмат Заннал ххуллийссар

Вана гьашину ца шин хъанай дур ттул нину-ппу ахиратрал хьуну. Ттун бусан, чичин ччан бивкIунни минная, миннал бивтсса оьрмулул ххуллуя. Нитти-буттал захIмат щинчIаввагу, тачIаввагу хъамабитан къабучIиссар. Читать далее

Дагъусттаннал делегация гьуртту хьунни Петербургуллал Экономикалул форумрай

Июньдалул 7-нний Санкт-Петербурглив хьунни Дунияллул халкьуннал дянивсса экономикалул форум. Мунил пленар батIаврий хъунмур махъ лавхъунни Аьрасатнал Федерациялул

Читать далее