Парчари хьусса чурххал базурду батIайсса пиша

Уртакьтурал дянив

«Жу бияв лагьсса кьимат ласун дакIру хъя кусса студентътал»

Республикалий Травматологиялул центрданий хъин хъанан багьсса ттула ссурахъих лув-ялув буруган занай ттул сайки ца барз хьуна. Читать далее

Вирттавран лайкьсса даву

Вирттавран лайкьсса даву дурунни ГьунчIукьатIрал жяматрал. Вирттавран лайкьсса даву дайсса так вирттавралли. Виричушиврун багьайсса кьимат бищун бюхъайсса цавурагу чувшиву, инсаншиву хъуннасса думанащар. Читать далее