ЗахIматрал пишардал чемпионатрай

Май зурул 25-нний Къазаннай шадлугърал даражалий дайлиртIунни Аьрасатнал субъектирдаясса ва цаймигу билаятирттаясса жагьилсса пишакартал гьуртту хьусса Миллатирттал дянивсса VII-мур «ЗахIматрал пишардал» чемпионатрал даву. Читать далее