Ятинтал барча бунни

ОьрчIру барча баврил лахIза

Жунма цинявннан кIулсса куццуй, июнь зурул цалчинмур кьини дур дунияллул дянив оьрчIру буруччаврин хас дурну. Ва кьини дучIан хьхьичI Ккуллал райондалул бакIчи Шамил Рамазановлул барча бувунни райондалийсса ятинтал­сса оьрчIру.

Барча бавривух мукунма гьуртту хьунни райондалийсса «Единая Россия» партиялул вакил Рашид Сулайманов, Хъаннил советрал хъунмур Саб­рина Илиясова ва оьрчIал опекунтал.
Барча баврицIун бавчIуна ссайгъатругу, дуруна дакIний личIансса бахшишругу.


Бурувччунува битаннав зу!

Май зурул 31-нний на лавгссияв Вихьуллал шяраваллил оьрчIал багъраву ОьрчIру буруччаврил кьинилун хасну дуллалисса тяхъашиврух ябитан.

Буттахъал яннардаву

ХьхьичIсса кьини чявхъа­гъаралуннил гьалак дурну диркI­сса дуниялгу га кьини дарусса хьуна. Байран дуруна тIабиаьтрал урттул бартбису тIитIибакьин бувсса оьрчIал багърал хIаятраву. Вихьуллал оьрчIал багъраву бур кIива группа – мюрщими ва хъуними. ОьрчIру барча бан бувкIун бия вайннал ниттихъулгу, ххуй-ххуйсса азихъирттащал. КIицI бан ччива, оьрчIан тарбия багъравусса тарбиячитурал дуллай духьурчагу, вай укунсса тяхъашивурттайн ххуй-ххуйсса лаххияртту ниттихъал цалла хIадур дайшиву.

БавтIми цал бакIрайва барча бувна багърал каялувчи ХIусайнова Залиххал. Барчаллагь куна ниттихъахь, укун цала оьрчIал гьунардах ябитан бувкIун тIий. Яла цал мюрщиминнал, хъирив хъуними оьрчIал ккаккан бувуна цала бюхъу-тяхъа. Дурккуна дикломацияртту, увкуна балайрду. Явара, цивппагу хъис бякъавкьуну ккалай бия. ОьрчIру ва кьинилийн хIадур бувну бия чIярусса шиннардий оьрчIал багъраву тарбиячиталну зузисса Халилова Аьйшал ва АхIмадова Ххасул.

Ахирданий, Вихьуллал шяраваллил циннара хасъсса яннардугу ларххун, ккаккан дуруна оьрчIал хъинну ххуйсса къавтIавуртту. ДакIнил макьу ххуй чулийннай лахIлан дикIай, вай оьрчIайсса лаххияртту ххал хъанахъийни. Вайннал чIарав телевизордавух ккаккан байсса, личIи-личIисса конкурсирттаву жунма ххал шайсса «кIачIа» оьрчIру жуламиннал ххютруну хIисав бангума бучIир.
Барча, оьрчIрув, зул Кьини! Бурувччунува битаннав зу Заннал мудангу!

ХIажимурад ХIусайнов