Эсал жунма пишкаш бувссар хъунмасса ххазина

Гьарца «Илчи» кказитрал номерданий дуклай дур Эса Аьбдуллаевлул «Лакку мазрал ва оьрус мазрал словарь» бахлай буссар тIисса баян баву.КъакIулли цуманан цукун бувчIлай буссарив ва иш, ттун, тIайланма учин, жула миллат­рай чан-кьансса аьй хъана­хъисса кIанттуну чIалай бур.


Циван? Цанбакъарча, жува буру ва ишираву жула ниттил мазрахсса ччаву чансса душиву чIалачIи дуллай.
Эса Аьбдуллаев ур, ца лакраву акъагу, щалагу Дагъусттаннал лагрулий аьлимтураву ца яла хьхьичIунминнавасса аьлимчу. Маз бакъахьурча, миллат бакъашиву кIулну ур чIярусса шиннардий словарь сакин буллай ивкIма. Цал ухьурчангу Эса Аьбдуллаевлущал хьунаавкьуманан бувчIайссар ва цуксса куртIсса, гьунар хъунмасса инсан уссарив. На чIявуну лагмаминнахь учайссар, га жула Эса АьбдуллаевлуцIа лахьхьин аьркинссар цаманащал ихтилат бангу, цаманал дакIниймур ласунгу, чIаравма хъуна ангу куну. Агарда жула миллатрал пикри къабивкIссания, Эса Аьбдуллаевлул га жапасса, хъуннасса даву чулийн дуккан къадантIиссия. На чIявуну хьуссара, жула лакрал бакъассагу, цайми миллатир­тталгу вакилтал бавтIсса элмийсса хьунабакьавурттай. ЧIявуну багу-бавссар Дагъусттаннал аьлимтурал Эса Аьбдуллаевлуя буллалисса гъалгъа, ваная тIутIисса махъру.

Ттун чIявуну дакIнин багьай ванияр 70-хъул шиннардил хьхьичI ТтурчIаясса аькьлукар Къаргъайхъал МахIаммадал увкусса махъру: «Ци байссар адаминал цува усса кIанттайн тIутIул лачIун къадайсса!» — куну. Вайва махъру дакIнин багьай, Эса Аьбдуллаевлущал хьунаавкьусса чIумалгу, ваная ихтилат багьсса кIанайгу. Эсал жунма пишкаш бунни ххазина — ххаллилсса словарь. Ванал дацIан дунни абадлий хъуннар къашай­сса гьайкал жула мазран.

Махъсса шиннардий жува, миллатрал вакилтал, чIявуну гъалгъа тIий буру, чичлай буру жула маз жунма хъамабитлай бушиврия, маз буруччинсса чаранну ляхълан аьркиншиврия. Амма ишрив цанния кIива бакъар. Ттун хъинну къаччан бикIай нава лакку мазрал, оьрус мазрал дарсру дишайсса учительтурахь, интеллигенциялун ккалли хъанахъисса лакрахь вихшалдарай лакку мазрал ва оьрус мазрал словарь бурив, «Илчи» кказит, «ЦIубарз», «ЧIавалачин» журналлу ласарав куну цIувххукун, словарьгу бакъа, кказит ва журналлугу къачивчуну лявкъукун.

Гъалгъа лахъи къабулланна. Эса Аьбдуллаевлул, жула ла­кку мазрал ва оьрус мазрал словарь сакин баврийну дурссар хъуннасса тарихийсса даву. Ва даврил агьамшивугу чIун наниссаксса хъун хъанантIиссар. Гьарцагу на лаккучура, лакку инсанна тIисса гьалмахчунал къатлуву Эса Аьбдуллаевлул словарь чара бакъа бикIан аьркинссар.

Даниял Магьдиев,
Лакрал райондалул
Хъунисриннал советрал председатель