Шяраваллил бакIлахъиялул ярмукIалий

Июньдалул 1-нний МахIачкъалалив хьунни республикалул шяраваллил хозяйствалул бакIлахъиялул ярмукIа.

ЯрмукIа дайдирхьунни кIюрххил ссят 9-нния махъ Пушкиннул кучалий, Ярагъскийл кучалия, Леваневскийл кучалийн диянцIа. ХьхьичIмур нюжмардий баян бувну буссия ярмукIалийбакIлахъиялул багьри 20 процентрал базаллувуминнуяр кьювкьуну бикIантIиссар куну.

ХIасан Аьдилов
Амма иширайну багьри бия сайки базаллувуми кунмасса. Мяйжанссар дикIул багьри бия опталул кунмасса: яттил дикI – 300 къурушран, гъаттаралсса – 270 къурушран. Ппиринж бахлай бия 30-35 къурушран килону ( жулва, къизлардал, ппиринж). Ахъулсса ва ахънилсса дия базаллул багьлий дахлай. МахIаттал буллалисса багьри бия помидорданулсса: Азирбижанная дуркIссаннул багьа бия 65 къуруш ца килорах, жулла­сса, аданакуллал, къаяккантуллалсса, дия 70-120 къурушран. Азирбижаннал нувщул кило дур 40-50 къурушран, мува багьа бур базаллувугу. Бувгьу кьюнукьи (клубника) бия 130-150 къурушран кило, бадра (5-6 кило) – 700-800 къурушран.

ЯрмукIалий дахлай дия чIярусса ницI, чIяруя Ставрополлал, Ростовуллал улкрая дуркIсса. Мяйжанссар, ми Да­гъусттанналминнуяр кьюркьуну дикIай, ца литIра – 300-500 къурушран. Амма жулла ницI чIявучин къалп дурсса дикIай (фальсификат). Мунияту тиха дуркIми ласлайгу бур жула халкьуннал.
ЯрмукIалийн увкIунни ДР-лул шяраваллил хозяйствалул ва бакIлахъиялул министр Аьбдулмуслим Аьбдулмуслимов. Мунал бувсунни утти ярмукIартту ччя-ччяни дуллан тIий бушиву.