Чирилул ххуллийсса давуртту

Фондрал вакилтал Лаккуй

Ассаламу аьлайкум, ххира­сса лакрал жямат!

Жу, «Лакку билаятрал рухI» тIисса ихIсандалул фонд­рал делегация, Фондрал председатель Разита Мушидова, Москавлив ва Москавуллал областьрайсса МАИБ-лул вакилханалул каялувчинал хъиривчу,бусурман дин кьамул дурсса Оля Султан (Москвина), Алик, Тамара, Самират, Лайла, Барият ва на, вай гьантрай бувкIру Лакку билаятрая. Жул аьрххилул мурад бия Ккуллал ва Лак­рал районнай ифтар даву ва ахIвал кIюласса кулпатирттан кумаг баву.


Лаккуйн бачин хьхьичI кьинира уссал складрая мюрщи-хъунисса усру личIи дуллай, ми Забидал гьан бувсса машиналийн лахъан дуллай, ссят хьхьунил кIира хьуннин ливчIру Разитагу, нагу, ванил уссил щар ПатIиматгу. Мунияр махъ, Москавлия Аьйшатлул ва ванил ниттиуссу Залимханнул тIайла бувксса чуваллу янна-калулгу лахъан бувну, кIюрххилнин аьр­ххилийн буккан хIадурну кьабитарду машина.
Май зурул 25-нний лаххи-ликкиялул бувцIусса газельгу Ваччав гьан бувну, хъирив кIива машиналий жувагу ххуллийн бувкру. Ваччав бияйхту, гьарица шяраваллавасса вакилтурайн оьвкуну, янна-усгу дарчIуну, ифтаргу дурну, жу бувкIру Хъювхъав.

Хъювхъав, жу бавцIусса МахIаммад ХIажиевхъал чIаххуврай, чIира лях бакъа, дия жула бусравсса аьлимчу
МахIач МахIаммадовлул къатри. ЧIаххул буслай бия ванал душ Лайла буттал шяравалу ххирасса бушиву, гьарца шинах бучIайшиву Москавлия шяравун биян. Ванил цIу дуккан
дурну дия буттал къатри. Так къапурдайн ка къарщуссар, вай МахIачлул буттал цала бувсса къапурду буну тIий,
ганал аьпалун ябан тIий, буслай бия чIаххул.

Жул делегациялувусса Разита, Тамара, Самират, Лайла ччинал цала хьурдай учинсса хъювхъири душру бия. Шяраву жух, экьинанисса буркивгу бувну, ялугьлай бия «Лакку билаятрал рухI» группалувасса Рукьижат ссувагу, Хъювхъиял Культуралул къатлул хъунмур. Шяраву жу ливкру жущаласса Тамарал ва ХIажи МахIаммадовлул къатраву. Шиккунма оьвкуну, Хъювхъиял шяравами кулпатирттайх дачIаймургу дачIарду.
Ца-ца тIааьнну хIазсса хьунабакьавурттугу шайхха укунсса аьрххирдай. КIюрххил душваращал хIатталлив нанисса чIумал, лахъну дирхьусса къатрал ларзула ттун, «Фаталиевна» тIий, ттуйнма оьвтIисса чIурду баллан бивкIунни. Хъювхъиял шяраву ттун хьунабавкьунни кIихун щар хьусса ттула ученица Заира Барххулаева (утти фамилия цамур духьунссар). «Хъювхъавгу бувкIун, ттучIан къабувххун гьан ччай буссияв» тIий, бувцунна хъамалу.

Янна-ус дачIлай

Ахттайн бизулий жу бувкIру Гъумукун. Буварду Гъумучиял шагьрулийх экскурсия. Бивру Ханнал мизитравунгу, лавхъру минаралийнгу, ххал барду Ханнал кьуллагу. Гъумучиял бярнил ккурккайх сайр буллалисса чIумал, Гьарун Саэдовлул гьайкалгу ккаккан дурну, на бусав гьармуния кIул хьун ччи­сса Ольга Султаннухь жула Гьаруннуя, бусав нава зузисса кказитрал цалчинма редактор кIа ивкIшиву.
Мура кьини Гъумукун був­кIун бия Дагъусттаннал ХIу­куматрал председатель Артем Здунов бакIчисса республикалул къуллугъчитурал делегация. Му делегациялувух увкIсса цIуну ивтсса экономикалул министр, жула лаккучу, ХIажи Султановлущал Гъумучиял бярнилккур­ккай бавцIуну, суратгу рищарду.

Хъирив лавгру Хъун мизит ххал бан. Ольга Султаннул чак банцIагу бавцIуну, ифтарданул хIакъираву ихтилатгу бувну, багьру ххуллийн. ДакIний личIансса суратругу рирщуну Хан Муртазааьлил ва ПартIу ПатIимал гьайкалданучIа, жула миллатрал вирттаврая Ольгахьгу бусарду.
Лаващав жу хъин битан ялугьлай ия Разитал хъин­сса дус, райондалул Культуралул управлениялул хъунама, Халид Муталиев. Жу Лаващав бувкIсса чIумал, Артем Здунов цала делегациялущал гикку ур тIий бия. Халидлул кIул бувру жу Саоьдуллал Аьрабусттаннай хьусса Щалагу дунияллул миллатирттал культуралул ва искусствалул фестиваль-конкурсрай ххув хьусса «Авадан» ансамбльдануву къавтIутIисса цала душваращалгу. Къачча-къаччайнува личIи хьуру хъамал ххирасса вайннал кулпатрая.

Лаващату бувккун нанисса кIанттай зума итадакьайсса чIун гъан хъанай духьувкун, дачIлай бия чирилул ххуллийсса щинал шушри ва чассаг.
«Лакку билаятрал рухI» ихIсан­далул фондрал вакилтурал Лаккуйнсса аьр­ххи мюнпатсса ва дакIний личIансса хьунни. Ва кьини Лак­рал райондалийн Дагъусттаннал ХIукуматрал председатель Артем Здунов увкIсса кьинилийн тIайла дацIавривугу цила тIилисин бухьунссар. Мубараксса Рамазан зуруй бувсса чирилул акциягу, ХIукуматрал председательнал жула жяматрал буруккинттах вичIи дишавугу багьана хьуну, Лакку билаятрал иш бачинсса хъиндайдихьу хьунссар тIисса умудрай буру.
Иншааллагь.
Лаккуя зана хьуну махъ «Ла­кку билаятрал рухI» фондрал дунни ифтар МахIачкъалаливгу, «Балхар» кафелуву.

Андриана Аьбдуллаева