Цифрардалмур телесуратрайн бучIан хъамамабитару

Ва нюжмардий Дагъусттаннал премьер-министр Артем Здуновлул каялувшиврий хьунни телевидение аналогралмуния цифрардалмунийн бучIаврил масъаларттал хIакъиравусса батIаву.

ДР-лул ХIукуматрал председательнал тIимунийну, Дагъусттаннай, билаятрал цаймигу регионнай кунма, хIарачат буллай бур агьали цифралул вещаниялийн бучIан буван. Цифрардал телевидениялийн бучIайхту, республикалул агьалинал укра ккаклантIиссар 20 канал.
ДР-лул информатизациялул связьрал ва коммуникациярттал министр Сергей Снегиревлул бувсмунийну, му журалийн бучIаврил чIун 21 региондалий лахъи дурссар гьашину октябрьданул 14-ннийн дияннин.

— Жу хIадурну буру аналог­рал телевидение лакьин, социал хIаллихшиндарал инсантуралсса личIаннин», — увкунни Сергей Снегиревлул.
Мунал мукунма кIицI лавгунни, билаятрал чIявуми регионнай хIаллихшиндарацIун бавхIусса инсантуран кумаг бан най бушиву, приставкарттал дузал баврийну.

ХIадур бувссар
ХI. Аьдиловлул