Халкьуннал театр

Аьдатрал ххуллий

Хъусращиял шяраваллил Халкьуннал театрданул режиссер Сулайманов Марсельлущалсса ихтилатрава.

Бивщу махъру бур: «Щала дуниял театрди, инагу мивусса артистра», — тIисса. Бухьунссар мукун. Гьашину Аьрасатнаву баян бувну бур Театрданул шин душиву. Ванийнугу тасттикь хъана­хъиссар артистнал пишалул инсантурал захIмат янилусса бушиву. ХьхьичIава, телевизор бакъани, чIявуну бучIайссия шяраваллавун пьесарду ккаккан буван. Махъсса шиннардий гастроллугу чан хьуну дур. Шинал мутталий цал-кIил бакъа къабучIай. Духьунссар цинна лархьхьусса дайшишру ва иширавугу.


Амма ттун муданмагу янилун багьай райондалий шайсса циняв тяхъашивурттай гьуртту шайсса Хъусращиял шяраваллил Халкьуннал театр. Вайннан щаллусса пьеса ккаккан бан­сса чIун къадуллай тIий, цумур-бунугусса пьесалувасса парчри ккаккан бувай. Вай суратиртталгу жунма чIалачIи бувай хъинну пагьму бусса инсантал бушиву миву гьуртту хъанахъими. Хъусращиял шяраваллил культуралул зузалт бакъагу, миву гьуртту шай дуклаки оьрчIру, шяраваллил инсантал.

Марсель Сулайманов
интнил кьини

На уттигъанну хьунаавкьу­ссияв ва театрданул режиссер Сулайманов Марсель Мусал арснащал.
— Марсель, буси цукун зий буссарив зула театр.
— Ттун жула шяраву театр къабивкIсса чIун къакIулли. Муданмагу бикIайва. Вава театрданул режиссерну зий сайки 40 шин дурссар ХIусайнаев АхIмадлул. На зий ура 2017-ку шиная шинай.

— Вил хасъсса, театрданул даврицIун дархIусса кIулшиву дуссарив?
— Уттинин дакъассия. Амма цIана на дуклай ура Дагъус­ттаннал Б. Мурадовал цIанийсса культуралул ва искусствалул колледжраву, режиссертал шайсса отделениялий.

— Буси чан-кьансса вила оьрмулиягу.
— На увссара Хъусращиял шяраву 1988-ку шинал. Ттул буттайн Муса учайссия. Га колхозрал председательнал хъиривману зий икIайссия. Ни­ттийн ПатIимат чайссар. Жула шяраву школа къуртал бувссар. Школалий унува, муданагу гьур­тту шайссияв художествалул давурттавух. Дугьайссия личIи-личIисса пьесардавасса роллу. Мунияту, школа буккайхту, зунгу увхссияв Лакрал театрданувун МахIачкъалалив. Шанна шин дурссар на гикку зий, яний 2009-ку шинайнин зий уссияв. Яла ттун шяравун зана хьун багьлай бия. Шийн учIайхту, винагу ккаккайхьунссияв, зий уссияв корреспондентну райондалул «ЧаннацIуку» кказитрай ва «Щунудагъ» телевидениялий.

Хъусращиял ккурчIав

— Бурив пьесардаву роллу дугьан бюхълахъисса инсантал?
— Жул Хъусращиял Культуралул къатлуву зий дуссар драмкружок, шиккун учIай 13 инсан. Вайннава 7 ур дуклаки оьрчI, вайми — шяраваллил инсантал.

— Пьесардал репертуар цукун хIасул дувару зу?
— ЧIявуми пьесарду на ласара Лакрал театрданул репертуарданува. Театрданул шин тIитIлатIисса кьини жу ккаккан бувссия Нариман Аьлиев­лул «Тяхъасса шяравалу» тIисса пьесалувасса парча. Хъинну ххуйсса пьесарду бур Казбек Мазаевлул чивчу­сса. Ялагу жула шярава­сса, жуна цинявннан кIулсса Чанкура КьурбанмахIаммадовлул чичай шяраваллил оьрмулия­сса кутIасса пьесарду. Ванал маслихIатругу хъинну бучIи лякъай жун. Укунсса инсан зунттавусса шяраву жула чIарав ушавугу бахттисса ишну хъанай бур.

— Артистурайн лаххай­сса янна-ка ча, цукун хьун дару?
— ЧIярусса шиннардий хIасул хьусса янна, усру дур жучIа. Вай цила чIумал шяраваллил инсантурал дуллуну дур. Жугу вай, зия хьун къадиртун, ядуллай буру.

— Зу чув ккаккан дай­ссар зула театрданул давуртту?
— Винмагу ххал шайхьунссар, райондалул вив шайсса циняв тяхъашивурттай, фестиваллай жул театрданул номер ккаккан къабувсса иш лях тачIав къалагайссар. Жу мукунма гьуртту шайссару республикалий шай­сса циняв театрал фестиваллайгу. Ми фестиваллаягу мудан зана шайссару дипломру лавсун. Мисалдаран, дукIу гьуртту хьуру 16-сса Республикалул «Халкьуннал театрдал» фестивальданий, ласарду диплом. Гьашину январь зуруй МахIачкъалалив дия Халкьуннал театрдал отчет дуллалисса конкурс. Гикку мукунма жун багьлай бия «Халкьуннал театр» тIисса цIа лайкьну дуруччин. Дуруччарду жу му цIа.

— Гъинттул зу ссаха зун­тIиссару?
— ДакIний буру Ккуллал ва Лакрал районнал шяраваллавун гастроллай гьан. Буру мукунма райондалийсса ххювагу оьрчIал багърал мюрщултран тяхъашивуртту хьун дансса пикрилий.

— Марсель, барчаллагь. Вания гихунмай­гу дуллалимуниву тIай­лабацIуртту хьуннав. Инсантурал дакIру тирх учин дуллалисса инсантал бухьувкун, зулами оьр­мурдавугу хъиншивуртту чан къахьуннав.