ТIитIи бакьин бунни хъунмасса ттугъ

Июньдалул 12-нний щала билаятрай дунни паччахIлугърал байраннавасса ца яла хъунмур – Аьрасатнал Кьини.

Байрандалун хасъсса шадлугъру дунни республикалул циняв шагьрурдай ва районнай. МахIачкъалалив шадлугъирттал дязанну хьунни хъуншагьрулул хъунмур майдан. Байрандалул савлугъиннан хъунмур майданнив тIитIи бакьин бунни 20 ва 30 метралул дуцин дусса Аьрасатнал хъунмасса ттугъ.

Му шадлугърай гьуртту хьунни ДР-лул жагьилтурал иширттал министр Камил Сяидов ва ДР-лул миллатирттал политикалул ва диннал иширттал министр Энрик Муслимов. Миккунма бувкIунни сайки 200-нния ливчусса жагьилтурал ккураннал члентал ва волонтертал.
Яла му билаятрал ттугъ лавсун був­кIунни М. Горькийл цIанийсса Оьрус­нал драмалул театрданучIан, гьаман микку ккаккан дунни концертгу.