Парандарал кьуркьусса суннил ххинчу

Зунттурдал, неххардил, рахIал, бакIурдал, лухччал бувцIусса билаят. Му цуппагу буссар Ккуллал райондалий. Зий, занай уссара ина, шяраваллал дянихсса ххуллурду машиналий ва ахьтта битлай.Явара, машиналийнияр ахьтта нанийни янилун дагьлантIиссар, кьацI учин ччайнугу, ххира дан ччайнугу, инсантал хъянссар тIий, ххира дан къахъанахъисса тIабиаьт.ТIабиаьтралгу вин дуссар Аллагьнал дуллусса гьарца кьини ци-дунугу пишкаш дуллай. Инагу уссара махIаттал хъанай, ганиннин, цимил лавгнугу, янилун къадагьлай диркIсса аьламатирттай зиярат буллай.


Вана уттигъаннугу ттул мукунсса ца иш хьунни. Ци ишрив къакIулли, ЦIуйшиял къурух ялавай ачайхту, хъинну чIярусса затру янилун дагьлан дикIай. Ва кIанаву бухьунссар жаваб ля­къин къашайсса цукунссарив­сса ссигъа. Га къурату арх бакъа буссар шанна ратI хьунадакьлакьисса кIантту. Гана га кIанттай Вихьуллал арнил чулийсса Кушувалу тIисса баргъбуккавал чулийсса суннил ца ххинчу дия кьуркьуну. Га ваца хъунасса девнал турлих кьуркьуни кунна дия. «Вагь, нава мурчIи хьуну иявав, уттинин га иш ттунма къаххал хъанай бивкIсса?» — тIисса затгу асар хьуна.
Амма, иширах бургарча, ттун бувчIлан бивкIуна суннил чур­ххайсса га «щаву» тарив парандарал дурну дикIан бюхъайшиву. ДукIу гъинттул Вихьулла-Арнил МурцIувалу тIисса кIанай парандарал бия урчIва лухIи гъа­ттара ппив бувну. Дурусну ва жува ихтилат буллалисса суннийн къаршину буссар Щуну-Зунтту. Буслан бикIай, тассарив, ччянива, ва зунттул ухссавнил чулийсса хъачI ччех диркIун хьуссар Вихьулла ар тIий. Ва иш тасттикь буллай бур аьлимтал, географиялул ишккаккулт. Жу, школ оьрчIру, экскурсиялий Щуну-Зунттул хъазамрайх нанисса жюружанттучIан лавгни, кIикку ляхълан дикIайва ттурусса чарттаву цIакь хьусса мусиха, дукнилуха лархьхьусса, цIай-цIай тIисса затругу. Утти дакIнийн багьунни «кIай паранну кIункIу дуллалисса затру духьунссар га сунув» тIисса пик­ригу. Га даралувун чIяруну паранну дагьай. КуртIсса ккуркки­сса кIаланну дусса кIантту бур Вихьулла-Арнил МурцIуваллил урчIа чулийгу.
Лажин хIадур дурссар ХIажимурад ХIусайновлул